Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodbold årgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelses dagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Alle medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag.
  • valg af medlemmer til bestyrelsen00
  • valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • evt.

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF hovedafdelingen.

Klubnyt 22. marts kl. 15:53
Nyt fra DBU Læs her nyheder fra DBU's formand
Kommende kampe
Oktober 2020
21.
onsdag
17.00
KUU
Herrer
U12
U12 drenge 8M A (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Ubberud Stadion - Korup VVS
Dalum IF
Ubberud Stadion - Korup VVS
24.
lørdag
10.00
Tarup/Paarup IF (1)
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 24/10 • Pulje 1
Home Tarup Park
Korup-Ubberud Ungdom
Home Tarup Park
24.
lørdag
10.00
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 24/10 • Pulje 1
Marienlystcentret
Fjordager IF (2)
Marienlystcentret
24.
lørdag
10.30
Korup-Ubberud Ungdom
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 24/10 • Pulje 1
Home Tarup Park
OKS
Home Tarup Park
24.
lørdag
10.30
Langeskov IF
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 24/10 • Pulje 1
Marienlystcentret
Korup Ubberud Ungdom
Marienlystcentret
24.
lørdag
11.00
Korup IF
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
OKS
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
24.
lørdag
11.00
KUU
Herrer
U13
U13 drenge 8M M/A (født 2008) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
BBB/SB (1)
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
24.
lørdag
11.00
Korup-Ubberud Ungdom
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 24/10 • Pulje 1
Home Tarup Park
Tarup/Paarup IF (2)
Home Tarup Park
24.
lørdag
11.00
Fjordager IF (1)
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 24/10 • Pulje 1
Marienlystcentret
Korup Ubberud Ungdom
Marienlystcentret
24.
lørdag
11.30
Ø.B.
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 24/10 • Pulje 1
Home Tarup Park
Korup-Ubberud Ungdom
Home Tarup Park
24.
lørdag
12.00
Korup IF (2)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 5
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Lunde G & IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
24.
lørdag
12.00
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 24/10 • Pulje 1
Marienlystcentret
Marienlyst
Marienlystcentret
24.
lørdag
13.00
FC Broby
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 6
FC Broby Arena
Korup IF (1)
FC Broby Arena
25.
søndag
10.00
Herrested-Ørbæk BK
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 25/10 • Pulje 5
Munkebo Idrætscenter
Korup-Ubberud Ungdom
Munkebo Idrætscenter
25.
søndag
10.00
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 25/10 • Pulje 6
Skovby Stadion
Morud IF
Skovby Stadion
25.
søndag
10.30
FEH Fodbold
Herrer
U11
U11 drenge C (2010) 8M - 25/10 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup-Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
25.
søndag
10.30
Aarup BK
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 25/10 • Pulje 6
Skovby Stadion
Korup Ubberud Ungdom
Skovby Stadion
25.
søndag
11.00
FEH Fodbold
Herrer
U12
U12 drenge 8M A (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Ebberup Hallen (ude)
KUU
Ebberup Hallen (ude)
25.
søndag
11.00
Korup-Ubberud Ungdom
Herrer
U11
U11 drenge C (2010) 8M - 25/10 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Søndersø BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
25.
søndag
11.00
Munkebo BK
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 25/10 • Pulje 5
Munkebo Idrætscenter
Korup-Ubberud Ungdom
Munkebo Idrætscenter
25.
søndag
11.00
Tarup/Paarup IF
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 25/10 • Pulje 6
Skovby Stadion
Korup Ubberud Ungdom
Skovby Stadion
25.
søndag
11.30
Korup-Ubberud Ungdom
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 25/10 • Pulje 5
Munkebo Idrætscenter
Nyborg G & IF
Munkebo Idrætscenter
25.
søndag
12.00
Korup-Ubberud Ungdom
Herrer
U11
U11 drenge C (2010) 8M - 25/10 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
FEH Fodbold
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
25.
søndag
12.00
Korup-Ubberud Ungdom
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 25/10 • Pulje 5
Munkebo Idrætscenter
OB
Munkebo Idrætscenter
25.
søndag
12.00
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U9
U9 drenge C (2012) 5M - 25/10 • Pulje 6
Skovby Stadion
Skovby GF
Skovby Stadion
25.
søndag
12.30
Vindinge BK
Kvinder
U12
U12 pige 8M C (2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Vindinge Sportsplads
KUU
Vindinge Sportsplads
25.
søndag
12.30
Søndersø BK
Herrer
U11
U11 drenge C (2010) 8M - 25/10 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup-Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
25.
søndag
14.00
KUU
Kvinder
U15
U15 pige 11M (født 2006) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
F16
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
31.
lørdag
10.00
Korup IF (1)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 6
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Søllinge BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
31.
lørdag
10.00
Dalum IF (1)
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 31/10 • Pulje 1
Tingløkkeskolen
Tingløkke
Korup-Ubberud Ungdom
Tingløkkeskolen
Tingløkke
31.
lørdag
10.30
Korup-Ubberud Ungdom
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 31/10 • Pulje 1
Tingløkkeskolen
Tingløkke
MG & BK
Tingløkkeskolen
Tingløkke
31.
lørdag
10.30
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 31/10 • Pulje 3
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
MG & BK (1)
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
31.
lørdag
11.00
KUU
Herrer
U12
U12 drenge 8M A (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Ubberud Stadion - Korup VVS
BBB
Ubberud Stadion - Korup VVS
31.
lørdag
11.00
Korup-Ubberud Ungdom
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 31/10 • Pulje 1
Tingløkkeskolen
Tingløkke
Dalum IF (2)
Tingløkkeskolen
Tingløkke
31.
lørdag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 31/10 • Pulje 3
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Tommerup BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
31.
lørdag
11.30
Aarup BK
Herrer
U8
U8 drenge B (2013) 5M - 31/10 • Pulje 1
Tingløkkeskolen
Tingløkke
Korup-Ubberud Ungdom
Tingløkkeskolen
Tingløkke
31.
lørdag
11.30
OKS (2)
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 31/10 • Pulje 3
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
31.
lørdag
12.00
OKS (1)
Herrer
U9
U9 drenge B (2012) 5M - 31/10 • Pulje 3
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
31.
lørdag
12.30
B 1909
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
B.1909s anlæg
Korup IF
B.1909s anlæg
November 2020
1.
søndag
10.00
KUU
Herrer
U13
U13 drenge 8M M/A (født 2008) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Marstal IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
1.
søndag
10.00
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U9
U9 drenge A (2012) 5M - 1/11 • Pulje 2
Fjordager IF.s anlæg
Tarup/Paarup IF
Fjordager IF.s anlæg
1.
søndag
10.00
Skeby GF (1)
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 1/11 • Pulje 4
Søndersø Stadion
Korup Ubberud Ungdom
Søndersø Stadion
1.
søndag
10.00
Korup-Ubberud Ungdom
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 1/11 • Pulje 3
OB-Ådalen
Dalum IF
OB-Ådalen
1.
søndag
10.30
Korup Ubberud Ungdom
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2009-2010) 5M - 1/11 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Næsby BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
1.
søndag
10.30
Marienlyst
Herrer
U9
U9 drenge A (2012) 5M - 1/11 • Pulje 2
Fjordager IF.s anlæg
Korup Ubberud Ungdom
Fjordager IF.s anlæg
1.
søndag
10.45
OB
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 1/11 • Pulje 3
OB-Ådalen
Korup-Ubberud Ungdom
OB-Ådalen
1.
søndag
11.00
S.K.F.I.F.
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2009-2010) 5M - 1/11 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
1.
søndag
11.00
S.K.F.I.F.
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2009-2010) 5M - 1/11 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
1.
søndag
11.00
OB
Herrer
U9
U9 drenge A (2012) 5M - 1/11 • Pulje 2
Fjordager IF.s anlæg
Korup Ubberud Ungdom
Fjordager IF.s anlæg
1.
søndag
11.00
Søndersø BK
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 1/11 • Pulje 4
Søndersø Stadion
Korup Ubberud Ungdom
Søndersø Stadion
1.
søndag
11.30
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 1/11 • Pulje 4
Søndersø Stadion
Allesø GF
Søndersø Stadion
1.
søndag
11.30
Korup-Ubberud Ungdom
Herrer
U8
U8 drenge C (2013) 5M - 1/11 • Pulje 3
OB-Ådalen
BBB
OB-Ådalen
1.
søndag
12.00
Næsby BK
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2009-2010) 5M - 1/11 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
1.
søndag
12.00
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U9
U9 drenge A (2012) 5M - 1/11 • Pulje 2
Fjordager IF.s anlæg
Fjordager IF
Fjordager IF.s anlæg
1.
søndag
12.00
Korup Ubberud Ungdom
Herrer
U10
U10 drenge C (2011) 5M - 1/11 • Pulje 4
Søndersø Stadion
Skeby GF (2)
Søndersø Stadion
1.
søndag
12.30
Korup Ubberud Ungdom
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2009-2010) 5M - 1/11 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
S.K.F.I.F.
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
1.
søndag
12.30
Korup Ubberud Ungdom
Kvinder
U12
U11/U12 piger (2009-2010) 5M - 1/11 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
S.K.F.I.F.
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)

Nyt fra DBU Fyn