Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodbold årgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelses dagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Alle medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag.
  • valg af medlemmer til bestyrelsen00
  • valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • evt.

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF hovedafdelingen.

Klubnyt 17. januar kl. 14:44
U11 drenge vinder Harte Cup Korup Ubberud Ungdom
Kommende kampe
Februar 2023
4.
lørdag
10.07
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
Inde - U9/10 piger C (2013/14) 4/2-23 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Boldklubben Marienlyst (U9)
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
10.21
O K S
-
Kvinder
U10
Inde - U9/10 piger C (2013/14) 4/2-23 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
10.35
Næsby BK
-
Kvinder
U10
Inde - U9/10 piger C (2013/14) 4/2-23 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
10.56
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
Inde - U9/10 piger C (2013/14) 4/2-23 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Verninge IF (1)
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
11.17
KUU
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 4/2-23 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
11.31
FC Østfyn
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 4/2-23 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
KUU
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
11.38
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 4/2-23 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Tarup/Paarup IF (U10)
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
11.45
Sanderum BK
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 4/2-23 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
KUU
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
11.59
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 4/2-23 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Sanderum BK
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
12.06
KUU
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 4/2-23 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Tarup/Paarup IF (U10)
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
12.13
FC Østfyn
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 4/2-23 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
12.20
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B (2011) 4/2-23 • Pulje 3
Haarby Hallerne Hal 1
Tåsinge f. B.
Haarby Hallerne Hal 1
4.
lørdag
12.34
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2012) 4/2-23 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Vindinge BK (3)
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
12.48
Boldklubben Marienlyst
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2012) 4/2-23 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
12.48
Ebberup/Haarby
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B (2011) 4/2-23 • Pulje 3
Haarby Hallerne Hal 1
Korup Ubberud Ungdom
Haarby Hallerne Hal 1
4.
lørdag
13.02
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2012) 4/2-23 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
EGB
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
13.02
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B (2011) 4/2-23 • Pulje 3
Haarby Hallerne Hal 1
Tarup/Paarup IF (2)
Haarby Hallerne Hal 1
4.
lørdag
13.16
Søndersø BK
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2012) 4/2-23 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
13.23
Glamsbjerg IF
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B (2011) 4/2-23 • Pulje 3
Haarby Hallerne Hal 1
Korup Ubberud Ungdom
Haarby Hallerne Hal 1
4.
lørdag
13.37
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B (2011) 4/2-23 • Pulje 3
Haarby Hallerne Hal 1
Tarup/Paarup IF (1)
Haarby Hallerne Hal 1
4.
lørdag
13.44
Aarup BK
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2011) 4/2-23 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Korup Ubberud Ungdom
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
14.05
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2011) 4/2-23 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Verninge IF
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
14.33
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2011) 4/2-23 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Morud IF
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
15.01
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2011) 4/2-23 • Pulje 4
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Søndersø BK
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
15.27
Tarup/Paarup IF (2)
-
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B (2011) 4/2-23 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Korup Ubberud Ungdom (1)
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
15.39
Korup Ubberud Ungdom (1)
-
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B (2011) 4/2-23 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Fortuna Svendborg
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
16.09
Korup Ubberud Ungdom (1)
-
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B (2011) 4/2-23 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Tarup/Paarup IF (1)
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
16.39
HPTI/Fraugde (A)
-
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B (2011) 4/2-23 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Korup Ubberud Ungdom (1)
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
17.09
Korup Ubberud Ungdom (1)
-
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B (2011) 4/2-23 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Dalum IF (A) (1)
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
17.21
Korup Ubberud Ungdom (1)
-
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B (2011) 4/2-23 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Dalum IF (A) (2)
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
4.
lørdag
17.33
Thurø BK af 1920
-
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B (2011) 4/2-23 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
Korup Ubberud Ungdom (1)
Korup Kultur- & Idrætscenter Hal 2 (Inde)
5.
søndag
09.30
Korup Ubberud Ungdom (1)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 5/2-23 • Pulje 2
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
Fjordager IF
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
5.
søndag
09.44
Boldklubben Marienlyst (1)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 5/2-23 • Pulje 2
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
Korup Ubberud Ungdom (1)
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
5.
søndag
10.05
Korup Ubberud Ungdom (1)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 5/2-23 • Pulje 2
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
Aarup BK
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
5.
søndag
10.19
Tarup/Paarup IF (1)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 5/2-23 • Pulje 2
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
Korup Ubberud Ungdom (1)
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
5.
søndag
10.47
Korup Ubberud Ungdom (2)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 5/2-23 • Pulje 3
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
Tarup/Paarup IF (2)
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
5.
søndag
11.01
Særslev BK
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 5/2-23 • Pulje 3
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
Korup Ubberud Ungdom (2)
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
5.
søndag
11.15
Aarslev BK
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 5/2-23 • Pulje 3
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
Korup Ubberud Ungdom (2)
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
5.
søndag
11.36
Korup Ubberud Ungdom (2)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 5/2-23 • Pulje 3
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
Boldklubben Marienlyst (2)
Vissenbjerg Idræts & Kulturcenter (hal 1)
25.
lørdag
10.07
KUU
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 25/2-23 • Pulje 4
Ebberup Hallen (inde)
Korup Ubberud Ungdom
Ebberup Hallen (inde)
25.
lørdag
10.21
Aarslev BK
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 25/2-23 • Pulje 4
Ebberup Hallen (inde)
KUU
Ebberup Hallen (inde)
25.
lørdag
10.28
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 25/2-23 • Pulje 4
Ebberup Hallen (inde)
Tarup/Paarup IF
Ebberup Hallen (inde)
25.
lørdag
10.35
Boldklubben Marienlyst
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 25/2-23 • Pulje 4
Ebberup Hallen (inde)
KUU
Ebberup Hallen (inde)
25.
lørdag
10.49
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 25/2-23 • Pulje 4
Ebberup Hallen (inde)
Boldklubben Marienlyst
Ebberup Hallen (inde)
25.
lørdag
10.56
KUU
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 25/2-23 • Pulje 4
Ebberup Hallen (inde)
Tarup/Paarup IF
Ebberup Hallen (inde)
25.
lørdag
11.03
Aarslev BK
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge B (2012) 25/2-23 • Pulje 4
Ebberup Hallen (inde)
Korup Ubberud Ungdom
Ebberup Hallen (inde)
25.
lørdag
11.10
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2012) 25/2-23 • Pulje 3
Ebberup Hallen (inde)
Stige Boldklub 2017
Ebberup Hallen (inde)
25.
lørdag
11.17
Verninge IF (1)
-
Kvinder
U10
Inde - U9/10 piger C (2013/14) 25/2-23 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 2
Korup Ubberud Ungdom
Arena Assens - Hal 2
25.
lørdag
11.38
Tarup/Paarup IF
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2012) 25/2-23 • Pulje 3
Ebberup Hallen (inde)
Korup Ubberud Ungdom
Ebberup Hallen (inde)
25.
lørdag
11.45
Tarup/Paarup IF
-
Kvinder
U10
Inde - U9/10 piger C (2013/14) 25/2-23 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 2
Korup Ubberud Ungdom
Arena Assens - Hal 2
25.
lørdag
11.52
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2012) 25/2-23 • Pulje 3
Ebberup Hallen (inde)
Ebberup IF
Ebberup Hallen (inde)
25.
lørdag
12.06
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
Inde - U9/10 piger C (2013/14) 25/2-23 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 2
Aarup BK
Arena Assens - Hal 2
25.
lørdag
12.13
Søndersø BK
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2012) 25/2-23 • Pulje 3
Ebberup Hallen (inde)
Korup Ubberud Ungdom
Ebberup Hallen (inde)
25.
lørdag
12.27
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2012) 25/2-23 • Pulje 3
Ebberup Hallen (inde)
Boldklubben Marienlyst
Ebberup Hallen (inde)
25.
lørdag
12.27
Strib IF
-
Kvinder
U10
Inde - U9/10 piger C (2013/14) 25/2-23 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 2
Korup Ubberud Ungdom
Arena Assens - Hal 2
25.
lørdag
12.48
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B (2011) 25/2-23 • Pulje 2
Aarup Fritidscenter - Hal 2
Bogense G & IF
Aarup Fritidscenter - Hal 2
25.
lørdag
12.48
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
Inde - U9/10 piger C (2013/14) 25/2-23 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 2
Verninge IF (2)
Arena Assens - Hal 2
25.
lørdag
13.02
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B (2011) 25/2-23 • Pulje 2
Aarup Fritidscenter - Hal 2
Tarup/Paarup IF (2)
Aarup Fritidscenter - Hal 2
25.
lørdag
13.03
Tarup/Paarup IF (2)
-
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B (2011) 25/2-23 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 2
Korup Ubberud Ungdom (1)
Arena Assens - Hal 2
25.
lørdag
13.27
Korup Ubberud Ungdom (1)
-
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B (2011) 25/2-23 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 2
Tarup/Paarup IF (1)
Arena Assens - Hal 2
25.
lørdag
13.30
Holluf Pile-Tornbjerg IF
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B (2011) 25/2-23 • Pulje 2
Aarup Fritidscenter - Hal 2
Korup Ubberud Ungdom
Aarup Fritidscenter - Hal 2
25.
lørdag
13.44
Glamsbjerg IF
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B (2011) 25/2-23 • Pulje 2
Aarup Fritidscenter - Hal 2
Korup Ubberud Ungdom
Aarup Fritidscenter - Hal 2
25.
lørdag
13.58
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge B (2011) 25/2-23 • Pulje 2
Aarup Fritidscenter - Hal 2
Tarup/Paarup IF (1)
Aarup Fritidscenter - Hal 2
25.
lørdag
14.07
HPTI/Fraugde (A)
-
Kvinder
U12
Inde - U12 pige A/B (2011) 25/2-23 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 2
Korup Ubberud Ungdom (1)
Arena Assens - Hal 2
25.
lørdag
14.54
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2011) 25/2-23 • Pulje 5
Haarby Hallerne Hal 1
Morud IF
Haarby Hallerne Hal 1
25.
lørdag
15.08
Søndersø BK
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2011) 25/2-23 • Pulje 5
Haarby Hallerne Hal 1
Korup Ubberud Ungdom
Haarby Hallerne Hal 1
25.
lørdag
15.22
Korup Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2011) 25/2-23 • Pulje 5
Haarby Hallerne Hal 1
Søhus Stige
Haarby Hallerne Hal 1
26.
søndag
11.30
Korup Ubberud Ungdom (2)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 26/2-23 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Aarup BK
Allested-Vejle Fritidscenter
26.
søndag
11.44
Korup Ubberud Ungdom (1)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 26/2-23 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Korup Ubberud Ungdom (2)
Allested-Vejle Fritidscenter
26.
søndag
11.58
Tarup/Paarup IF (1)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 26/2-23 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Korup Ubberud Ungdom (1)
Allested-Vejle Fritidscenter
26.
søndag
12.05
Korup Ubberud Ungdom (2)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 26/2-23 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Tarup/Paarup IF (2)
Allested-Vejle Fritidscenter
26.
søndag
12.12
Korup Ubberud Ungdom (1)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 26/2-23 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Aarup BK
Allested-Vejle Fritidscenter
26.
søndag
12.19
Tarup/Paarup IF (1)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 26/2-23 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Korup Ubberud Ungdom (2)
Allested-Vejle Fritidscenter
26.
søndag
12.26
Tarup/Paarup IF (2)
-
Herrer
U9
Inde - U9 drenge B (2014) 26/2-23 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Korup Ubberud Ungdom (1)
Allested-Vejle Fritidscenter

Nyt fra DBU Fyn