Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodboldårgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelsesdagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer, ungdomsformand og en seniorformand. Formand og kasserer er ikke på valg samtidigt. Alle medlemmer vælges for 2 år således, at halvdelen afgår hvert år.
Stk. 2 Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller for en af disses stedfortrædere, ved behov.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • Evt.

 

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.
Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer; Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF Hovedafdelingen.

Klubnyt 22. april kl. 22:26
Korup vs BK Vestfyn Sejr på hjemmebane
Klubnyt
31. januar kl. 21:02 ØB stævne 2023
Klubnyt
17. januar kl. 14:44 U11 drenge vinder Harte Cup
Klubnyt
23. marts kl. 16:11 STØT KORUP IF FODBOLD MED ENERGIFYN
Klubnyt
22. marts kl. 14:43 STØT KORUP IF FODBOLD MED BENZINKORT ELLER MED OK’S APP
Kommende kampe
Februar 2024
24.
lørdag
13.00
Skibet IF (2)
Omklædning hjemmefra
-
Kvinder
U14
U14 Piger Liga 2 / Træningskamp • Træningskamp
Universal Parken (Kunstgræs)
Bane 3-kunstgræs
KUU
Omklædning hjemmefra
Universal Parken (Kunstgræs)
Bane 3-kunstgræs
24.
lørdag
14.15
Korup-Ubberud Ungdom (1)
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2012) 24/2 • Pulje 4
Haarby Hallerne Hal 1
Bogense G & IF
Haarby Hallerne Hal 1
24.
lørdag
14.29
Korup-Ubberud Ungdom (2)
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2012) 24/2 • Pulje 4
Haarby Hallerne Hal 1
Ebberup IF
Haarby Hallerne Hal 1
24.
lørdag
14.36
Tarup/Paarup IF
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2012) 24/2 • Pulje 4
Haarby Hallerne Hal 1
Korup-Ubberud Ungdom (1)
Haarby Hallerne Hal 1
24.
lørdag
14.50
Årslev BK
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2012) 24/2 • Pulje 4
Haarby Hallerne Hal 1
Korup-Ubberud Ungdom (2)
Haarby Hallerne Hal 1
24.
lørdag
15.04
Korup-Ubberud Ungdom (1)
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2012) 24/2 • Pulje 4
Haarby Hallerne Hal 1
Haarby IF
Haarby Hallerne Hal 1
24.
lørdag
15.11
Bogense G & IF
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2012) 24/2 • Pulje 4
Haarby Hallerne Hal 1
Korup-Ubberud Ungdom (2)
Haarby Hallerne Hal 1
24.
lørdag
15.22
BBB
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge D (2013) 24/2 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 1
Korup-Ubberud Ungdom
Arena Assens - Hal 1
24.
lørdag
15.32
Korup-Ubberud Ungdom (2)
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2012) 24/2 • Pulje 4
Haarby Hallerne Hal 1
Korup-Ubberud Ungdom (1)
Haarby Hallerne Hal 1
24.
lørdag
15.53
Haarby IF
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2012) 24/2 • Pulje 4
Haarby Hallerne Hal 1
Korup-Ubberud Ungdom (2)
Haarby Hallerne Hal 1
24.
lørdag
15.57
Korup-Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge D (2013) 24/2 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 1
Gelsted G&IF
Arena Assens - Hal 1
24.
lørdag
16.00
Ebberup IF
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2012) 24/2 • Pulje 4
Haarby Hallerne Hal 1
Korup-Ubberud Ungdom (1)
Haarby Hallerne Hal 1
24.
lørdag
16.04
Korup-Ubberud Ungdom
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge D (2013) 24/2 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 1
BBB
Arena Assens - Hal 1
24.
lørdag
16.14
Korup-Ubberud Ungdom (2)
-
Herrer
U12
Inde - U12 drenge C (2012) 24/2 • Pulje 4
Haarby Hallerne Hal 1
Tarup/Paarup IF
Haarby Hallerne Hal 1
24.
lørdag
16.39
Gelsted G&IF
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge D (2013) 24/2 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 1
Korup-Ubberud Ungdom
Arena Assens - Hal 1
25.
søndag
10.00
Søndersø BK (1)
Omkl. 5
-
Herrer
U11
U11 dr. C - 8:8 Opstartsbold feb-mar 2024 • Pulje 2
Søndersø Stadion
Bane 1 Vest
Dommeromk.: Dommeromklædning
KUU
Omkl. 6
Søndersø Stadion
Bane 1 Vest
Dommeromk. Dommeromklædning
25.
søndag
11.00
BBB/SB
Omkl. Senior
-
Herrer
U17
U16/U17 drenge LIGA 4/5 11:11 - Opstartsbold • Pulje 1
Bellinge Stadion - kunstgræs
Kunstbane 1 - 11M
Dommeromk.: Dommer omk.
FC Nordfyn
Omklædningsrum 1
Bellinge Stadion - kunstgræs
Kunstbane 1 - 11M
Dommeromk. Dommer omk.
25.
søndag
11.30
Korup-Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
U12 dr. C - 8:8 Opstartsbold feb-mar 2024 • Pulje 1
Nr. Aaby Idrætspark - Kunststofbane
Næsby BK
Nr. Aaby Idrætspark - Kunststofbane
25.
søndag
11.37
BBB (2)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 11.15 - Bane 2
Bogense Hallerne (Hal 2)
KUU (1)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
11.52
KUU (2)
-
Kvinder
U12
Inde - U11/U12 piger C/D (2012-13) 25/2 • Pulje 2
Vester Skerninge Hallen
Fraugde G & IF
Vester Skerninge Hallen
25.
søndag
11.58
KUU (1)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 11.15 - Bane 2
Bogense Hallerne (Hal 2)
MG & BK (2)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
11.59
KUU (2)
-
Kvinder
U12
Inde - U11/U12 piger C/D (2012-13) 25/2 • Pulje 2
Vester Skerninge Hallen
Egebjerg Fodbold
Vester Skerninge Hallen
25.
søndag
12.19
OB (3)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 11.15 - Bane 2
Bogense Hallerne (Hal 2)
KUU (1)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
12.20
Fjordager IF (1)
-
Kvinder
U12
Inde - U11/U12 piger C/D (2012-13) 25/2 • Pulje 1
Vindinge-Hallen
KUU (1)
Vindinge-Hallen
25.
søndag
12.20
Næsby BK
-
Kvinder
U12
Inde - U11/U12 piger C/D (2012-13) 25/2 • Pulje 2
Vester Skerninge Hallen
KUU (2)
Vester Skerninge Hallen
25.
søndag
12.34
Fraugde G & IF
-
Kvinder
U12
Inde - U11/U12 piger C/D (2012-13) 25/2 • Pulje 2
Vester Skerninge Hallen
KUU (2)
Vester Skerninge Hallen
25.
søndag
12.40
Ringe BK (2)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 11.15 - Bane 2
Bogense Hallerne (Hal 2)
KUU (1)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
12.41
KUU (1)
-
Kvinder
U12
Inde - U11/U12 piger C/D (2012-13) 25/2 • Pulje 1
Vindinge-Hallen
Vindinge BK (2)
Vindinge-Hallen
25.
søndag
12.41
Egebjerg Fodbold
-
Kvinder
U12
Inde - U11/U12 piger C/D (2012-13) 25/2 • Pulje 2
Vester Skerninge Hallen
KUU (2)
Vester Skerninge Hallen
25.
søndag
13.02
KUU (1)
-
Kvinder
U12
Inde - U11/U12 piger C/D (2012-13) 25/2 • Pulje 1
Vindinge-Hallen
Tarup/Paarup IF
Vindinge-Hallen
25.
søndag
13.02
KUU (2)
-
Kvinder
U12
Inde - U11/U12 piger C/D (2012-13) 25/2 • Pulje 2
Vester Skerninge Hallen
Næsby BK
Vester Skerninge Hallen
25.
søndag
13.08
KUU (1)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 11.15 - Bane 2
Bogense Hallerne (Hal 2)
Aarup BK
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
13.23
Vindinge BK (1)
-
Kvinder
U12
Inde - U11/U12 piger C/D (2012-13) 25/2 • Pulje 1
Vindinge-Hallen
KUU (1)
Vindinge-Hallen
25.
søndag
13.44
Fjordager IF (1)
-
Kvinder
U12
Inde - U11/U12 piger C/D (2012-13) 25/2 • Pulje 1
Vindinge-Hallen
KUU (1)
Vindinge-Hallen
25.
søndag
13.52
BBB (3)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 13.30 - Bane 1
Bogense Hallerne (Hal 2)
KUU (2)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
13.52
Tarup/Paarup IF (2)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 13.30 - Bane 2
Bogense Hallerne (Hal 2)
KUU (3)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
13.52
Vindinge BK (1)
-
Kvinder
U8
Inde - U7/U8 piger 3:3 (2016-17) 25/2-24 • I Brenderup - Mødetid 13.30 - Bane 2
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
Korup-Ubberud (1)
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
25.
søndag
13.59
B1913 (2)
-
Kvinder
U8
Inde - U7/U8 piger 3:3 (2016-17) 25/2-24 • I Brenderup - Mødetid 13.30 - Bane 2
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
Korup-Ubberud (2)
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
25.
søndag
14.13
Korup-Ubberud (1)
-
Kvinder
U8
Inde - U7/U8 piger 3:3 (2016-17) 25/2-24 • I Brenderup - Mødetid 13.30 - Bane 2
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
Boldklubben Marienlyst
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
25.
søndag
14.20
MG & BK (3)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 13.30 - Bane 1
Bogense Hallerne (Hal 2)
KUU (2)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
14.20
Næsby BK (2)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 13.30 - Bane 2
Bogense Hallerne (Hal 2)
KUU (3)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
14.27
Korup-Ubberud (2)
-
Kvinder
U8
Inde - U7/U8 piger 3:3 (2016-17) 25/2-24 • I Brenderup - Mødetid 13.30 - Bane 2
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
Vindinge BK (2)
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
25.
søndag
14.34
B1913 (1)
-
Kvinder
U8
Inde - U7/U8 piger 3:3 (2016-17) 25/2-24 • I Brenderup - Mødetid 13.30 - Bane 2
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
Korup-Ubberud (1)
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
25.
søndag
14.41
KUU (2)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 13.30 - Bane 1
Bogense Hallerne (Hal 2)
Tarup/Paarup IF (1)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
14.41
KUU (3)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 13.30 - Bane 2
Bogense Hallerne (Hal 2)
FC Odense (2)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
14.48
Korup-Ubberud (2)
-
Kvinder
U8
Inde - U7/U8 piger 3:3 (2016-17) 25/2-24 • I Brenderup - Mødetid 13.30 - Bane 2
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
Vindinge BK (1)
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
25.
søndag
14.55
Vindinge BK (2)
-
Kvinder
U8
Inde - U7/U8 piger 3:3 (2016-17) 25/2-24 • I Brenderup - Mødetid 13.30 - Bane 2
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
Korup-Ubberud (1)
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
25.
søndag
15.02
Næsby BK (1)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 13.30 - Bane 1
Bogense Hallerne (Hal 2)
KUU (2)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
15.02
OKS
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 13.30 - Bane 2
Bogense Hallerne (Hal 2)
KUU (3)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
15.09
Boldklubben Marienlyst
-
Kvinder
U8
Inde - U7/U8 piger 3:3 (2016-17) 25/2-24 • I Brenderup - Mødetid 13.30 - Bane 2
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
Korup-Ubberud (2)
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
25.
søndag
15.23
KUU (2)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 13.30 - Bane 1
Bogense Hallerne (Hal 2)
FC Odense (1)
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
15.23
KUU (3)
-
Herrer
U7
Inde - U7 drenge 3:3 (2017) 25/2-24 • I Bogense - Mødetid 13.30 - Bane 2
Bogense Hallerne (Hal 2)
S.K.F.I.F.
Bogense Hallerne (Hal 2)
25.
søndag
15.23
Korup-Ubberud (1)
-
Kvinder
U8
Inde - U7/U8 piger 3:3 (2016-17) 25/2-24 • I Brenderup - Mødetid 13.30 - Bane 2
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
B1913 (2)
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
25.
søndag
15.30
Korup-Ubberud (2)
-
Kvinder
U8
Inde - U7/U8 piger 3:3 (2016-17) 25/2-24 • I Brenderup - Mødetid 13.30 - Bane 2
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
B1913 (1)
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
28.
onsdag
19.00
KUU
-
Kvinder
U13
U13 piger 8:8 - Opstartsbold • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION, Kunstgræs
Fjordager IF
MORUD VVS-EL STADION, Kunstgræs
Marts 2024
1.
fredag
19.00
Kauslunde IF
-
Herrer
Senior
Herre Senior/U19 S4-S5 11:11 Opstartsbold • Pulje 1
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
KU BK
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
2.
lørdag
10.00
KFUM.s BK
livescore
-
Kvinder
U13
U13 piger 8:8 - Opstartsbold • Pulje 1
KFUM-parken
KUU
KFUM-parken
2.
lørdag
12.00
KUU
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C (2016) 2/3 • Pulje 1
Vester Skerninge Hallen
Ringe BK
Vester Skerninge Hallen
2.
lørdag
12.00
MG & BK
1.
-
Herrer
U15
U15 drenge LIGA 3 11:11 - Opstartsbold • Pulje 1
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
Bane 3 Kunst
FC Nordfyn
3.
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
Bane 3 Kunst
2.
lørdag
12.21
S.f.B.
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C (2016) 2/3 • Pulje 1
Vester Skerninge Hallen
KUU
Vester Skerninge Hallen
2.
lørdag
12.49
KUU
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C (2016) 2/3 • Pulje 1
Vester Skerninge Hallen
ERI
Vester Skerninge Hallen
2.
lørdag
13.17
O K S
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C (2016) 2/3 • Pulje 1
Vester Skerninge Hallen
KUU
Vester Skerninge Hallen
2.
lørdag
13.45
Vindinge BK
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C (2016) 2/3 • Pulje 1
Vester Skerninge Hallen
KUU
Vester Skerninge Hallen
3.
søndag
09.16
SfB
-
Herrer
U9
U9B-Kunststævne 3/3 • Spilletid 1x15 min
Idrætscenter Nyborg - Kunstgræs
KUU
Idrætscenter Nyborg - Kunstgræs
3.
søndag
09.48
KUU
-
Herrer
U9
U9B-Kunststævne 3/3 • Spilletid 1x15 min
Idrætscenter Nyborg - Kunstgræs
Boldklubben Marienlyst
Idrætscenter Nyborg - Kunstgræs
3.
søndag
10.00
EGB (Ejby/Gelsted)
-
Herrer
U11
U11 dr. C - 8:8 Opstartsbold feb-mar 2024 • Pulje 2
Rishøj Stadion Gelsted
KUU
Rishøj Stadion Gelsted
3.
søndag
10.20
KUU
-
Herrer
U9
U9B-Kunststævne 3/3 • Spilletid 1x15 min
Idrætscenter Nyborg - Kunstgræs
Søndersø BK
Idrætscenter Nyborg - Kunstgræs
3.
søndag
10.36
Stige Boldklub 2017
-
Herrer
U9
U9B-Kunststævne 3/3 • Spilletid 1x15 min
Idrætscenter Nyborg - Kunstgræs
KUU
Idrætscenter Nyborg - Kunstgræs
3.
søndag
10.45
Korup-Ubberud Ungdom
-
Herrer
U12
U12 dr. C - 8:8 Opstartsbold feb-mar 2024 • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION, Kunstgræs
Assens FC
MORUD VVS-EL STADION, Kunstgræs
10.
søndag
00.00
KU BK
-
Herrer
Senior
Herre Senior/U19 S4-S5 11:11 Opstartsbold • Pulje 1
Kok & Vin Park (Ubberud)
Tommerup BK
Kok & Vin Park (Ubberud)
10.
søndag
10.00
FC Nordfyn
-
Herrer
U17
U16/U17 drenge LIGA 4/5 11:11 - Opstartsbold • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
MG & BK/Erritsø/Nr. Åby
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
10.
søndag
10.25
KUU
-
Herrer
U8
U8B-Kunststævne 10/3 • Spilletid 2x10 min
OKSON-Park, kunstgræsbane
Kerteminde BK (1)
OKSON-Park, kunstgræsbane
10.
søndag
10.50
SSV Højfyn
-
Herrer
U8
U8B-Kunststævne 10/3 • Spilletid 2x10 min
OKSON-Park, kunstgræsbane
KUU
OKSON-Park, kunstgræsbane
10.
søndag
11.15
Fjordager IF
-
Herrer
U8
U8B-Kunststævne 10/3 • Spilletid 2x10 min
OKSON-Park, kunstgræsbane
KUU
OKSON-Park, kunstgræsbane
10.
søndag
13.00
Nr. Aaby IK
-
Herrer
U12
U12 dr. C - 8:8 Opstartsbold feb-mar 2024 • Pulje 1
Nr.Aaby Idrætspark
Korup-Ubberud Ungdom
Nr.Aaby Idrætspark
10.
søndag
14.05
Skårup IF
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge A/B (2014) 10/3 • Pulje 2
Korinth Hallen (inde)
Korup Ubberud Ungdom (1)
Korinth Hallen (inde)
10.
søndag
14.40
Korup Ubberud Ungdom (1)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge A/B (2014) 10/3 • Pulje 2
Korinth Hallen (inde)
MG & BK (2)
Korinth Hallen (inde)
10.
søndag
15.15
Korup Ubberud Ungdom (1)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge A/B (2014) 10/3 • Pulje 2
Korinth Hallen (inde)
Ssv Højfyn
Korinth Hallen (inde)
10.
søndag
15.36
Dalum IF (2)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge A/B (2014) 10/3 • Pulje 2
Korinth Hallen (inde)
Korup Ubberud Ungdom (1)
Korinth Hallen (inde)
10.
søndag
15.53
Nyborg G & IF (2)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge A/B (2014) 10/3 • Pulje 3
Bogense Hallerne (Hal 2)
Korup Ubberud Ungdom (2)
Bogense Hallerne (Hal 2)
10.
søndag
16.04
Tåsinge f. B.
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge A/B (2014) 10/3 • Pulje 2
Korinth Hallen (inde)
Korup Ubberud Ungdom (1)
Korinth Hallen (inde)
10.
søndag
16.14
Korup Ubberud Ungdom (2)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge A/B (2014) 10/3 • Pulje 3
Bogense Hallerne (Hal 2)
Morud IF
Bogense Hallerne (Hal 2)
10.
søndag
16.35
Nyborg G & IF (1)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge A/B (2014) 10/3 • Pulje 3
Bogense Hallerne (Hal 2)
Korup Ubberud Ungdom (2)
Bogense Hallerne (Hal 2)
10.
søndag
16.56
Boldklubben Marienlyst
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge A/B (2014) 10/3 • Pulje 3
Bogense Hallerne (Hal 2)
Korup Ubberud Ungdom (2)
Bogense Hallerne (Hal 2)
10.
søndag
17.24
Korup Ubberud Ungdom (2)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge A/B (2014) 10/3 • Pulje 3
Bogense Hallerne (Hal 2)
Sanderum BK
Bogense Hallerne (Hal 2)
13.
onsdag
19.00
KUU
-
Kvinder
U13
U13 piger 8:8 - Opstartsbold • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION, Kunstgræs
Hesselager Fodbold
MORUD VVS-EL STADION, Kunstgræs
16.
lørdag
15.00
FC Nordfyn
-
Herrer
U15
U15 drenge LIGA 3 11:11 - Opstartsbold • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
BBB/SB
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
17.
søndag
00.00
KU BK
-
Herrer
Senior
Herre Senior/U19 S4-S5 11:11 Opstartsbold • Pulje 1
Kok & Vin Park (Ubberud)
Lumby IF 88
Kok & Vin Park (Ubberud)
17.
søndag
09.00
KUU
-
Herrer
U8
U8B-Kunststævne 17/3 • Spilletid 2x10 min bane 2
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
MG & BK
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
17.
søndag
09.25
Dalum IF
-
Herrer
U8
U8B-Kunststævne 17/3 • Spilletid 2x10 min bane 2
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
KUU
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
17.
søndag
10.00
B 1909
-
Kvinder
U13
U13 piger 8:8 - Opstartsbold • Pulje 1
Kunststofbanen B 1909
KUU
Kunststofbanen B 1909
17.
søndag
10.15
KUU
-
Herrer
U8
U8B-Kunststævne 17/3 • Spilletid 2x10 min bane 2
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
SSV Højfyn
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
17.
søndag
11.00
Nyborg G & IF (1)
-
Herrer
U17
U16/U17 drenge LIGA 4/5 11:11 - Opstartsbold • Pulje 1
Idrætscenter Nyborg
FC Nordfyn
Idrætscenter Nyborg
17.
søndag
11.25
Søndersø BK
-
Herrer
U9
U9B-Kunststævne 17/3 • Spilletid 2x10 min bane 2
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
KUU
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
17.
søndag
11.50
MG & BK
-
Herrer
U9
U9B-Kunststævne 17/3 • Spilletid 2x10 min bane 2
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
KUU
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
17.
søndag
12.40
KUU
-
Herrer
U9
U9B-Kunststævne 17/3 • Spilletid 2x10 min bane 2
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
Dalum IF
MG & BK.s anlæg - kunstgræsbane
23.
lørdag
10.00
FC Nordfyn
-
Herrer
U15
U15 drenge LIGA 3 11:11 - Opstartsbold • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
Båring GF
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
23.
lørdag
10.00
Næsby BK (piger)
-
Herrer
U11
U11 dr. C - 8:8 Opstartsbold feb-mar 2024 • Pulje 2
ALPI Arena Næsby
KUU
ALPI Arena Næsby
23.
lørdag
13.00
Strib IF
-
Herrer
Senior
Herre Senior/U19 S4-S5 11:11 Opstartsbold • Pulje 1
Strib fritids- & aktivitetscenter
KU BK
Strib fritids- & aktivitetscenter
24.
søndag
09.30
BBB
Omklædningsrum 1
-
Herrer
U11
U11 dr. C - 8:8 Opstartsbold feb-mar 2024 • Pulje 2
Bellinge Stadion
Kunstbane 3 (ved indgang)- 8M ( 2x 5M )
Dommeromk.: Dommer omk.
KUU
Omklædningsrum 3
Bellinge Stadion
Kunstbane 3 (ved indgang)- 8M ( 2x 5M )
Dommeromk. Dommer omk.
24.
søndag
10.00
FC Nordfyn
-
Herrer
U17
U16/U17 drenge LIGA 4/5 11:11 - Opstartsbold • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
Fjordager IF
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
24.
søndag
10.00
Strib IF
-
Herrer
U12
U12 dr. C - 8:8 Opstartsbold feb-mar 2024 • Pulje 1
Strib fritids- & aktivitetscenter
Korup-Ubberud Ungdom
Strib fritids- & aktivitetscenter
;

Nyt fra DBU Fyn

Luk