Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodbold årgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelses dagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Alle medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag.
  • valg af medlemmer til bestyrelsen00
  • valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • evt.

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF hovedafdelingen.

Klubnyt 22. marts kl. 15:53
Nyt fra DBU Læs her nyheder fra DBU's formand
Kommende kampe
August 2020
14.
fredag
18.45
Korup IF
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Stige Boldklub 2017
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
15.
lørdag
11.00
Korup IF (1)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 6
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Højby S & G
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
16.
søndag
13.00
Søndersø BK
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 5
Søndersø Stadion
Korup IF (2)
Søndersø Stadion
19.
onsdag
18.30
NØFF
Kvinder
U15
U15 pige 11M (født 2006) - Efterår 2020 • Pulje 1
ALBANI Kerteminde Stadion
KUU
ALBANI Kerteminde Stadion
21.
fredag
18.45
Søhus Stige
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Rema 1000 Arena Søhus
Korup IF
Rema 1000 Arena Søhus
22.
lørdag
10.00
FC Odense (2)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 6
Svanereden
Korup IF (1)
Svanereden
22.
lørdag
11.00
KUU
Herrer
U13
U13 drenge M/A (født 2008) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Marienlyst
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
22.
lørdag
11.00
Assens FC
Kvinder
U12
U12 pige C (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
REMA 1000 Stadion - Assens
KUU
REMA 1000 Stadion - Assens
23.
søndag
10.00
Langeskov IF
Herrer
U12
U12 drenge A (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Langeskov Stadion
KUU
Langeskov Stadion
23.
søndag
11.00
Korup IF (2)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 5
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Hårslev/Særslev
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
26.
onsdag
18.00
KUU
Herrer
U12
U12 drenge A (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Stjernen BK.
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
28.
fredag
17.30
KUU
Kvinder
U15
U15 pige 11M (født 2006) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Krarup Espe Fodbold
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
28.
fredag
18.45
Korup IF (1)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 6
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
S.K.F.I.F.
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
29.
lørdag
11.15
Dalum IF
Herrer
U13
U13 drenge M/A (født 2008) - Efterår 2020 • Pulje 1
Dalum Stadion
KUU
Dalum Stadion
29.
lørdag
13.00
Korup IF
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Ubberud IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
29.
lørdag
16.00
Marienlyst (2)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 5
Marienlystcentret
Korup IF (2)
Marienlystcentret
30.
søndag
11.00
KUU
Kvinder
U12
U12 pige C (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Årslev BK
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
30.
søndag
11.00
Sanderum BK
Herrer
U12
U12 drenge A (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Vestfalen Stadion
KUU
Vestfalen Stadion
September 2020
2.
onsdag
17.00
KUU
Herrer
U13
U13 drenge M/A (født 2008) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Marstal IF
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
2.
onsdag
18.00
Langeskov IF
Kvinder
U15
U15 pige 11M (født 2006) - Efterår 2020 • Pulje 1
Langeskov Stadion
KUU
Langeskov Stadion
3.
torsdag
18.15
ØB
ØB - Rum 1
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Ø.B.s Anlæg
Opvisningsbane
Korup IF
ØB - Rum 2
Ø.B.s Anlæg
Opvisningsbane
4.
fredag
18.45
Ubberud IF (2)
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 6
Ubberud Stadion - Korup VVS
Korup IF (1)
Ubberud Stadion - Korup VVS
5.
lørdag
10.00
Langeskov IF
Herrer
U13
U13 drenge M/A (født 2008) - Efterår 2020 • Pulje 1
Langeskov Stadion
KUU
Langeskov Stadion
5.
lørdag
11.00
KUU
Herrer
U12
U12 drenge A (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
S.f.B.
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
5.
lørdag
11.30
Tårup IF
Kvinder
U12
U12 pige C (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
Frørup Andelskasse Arena
KUU
Frørup Andelskasse Arena
6.
søndag
12.00
Skamby BK
Herrer
Senior
Herre S4 - Efterår 2020 • Pulje 5
Skamby Stadion
Korup IF (2)
Skamby Stadion
8.
tirsdag
17.30
MG & BK
Herrer
U12
U12 drenge A (født 2009) - Efterår 2020 • Pulje 1
MG & BK.s anlæg
KUU
MG & BK.s anlæg
8.
tirsdag
18.10
Korup IF
Herrer
Senior
Herre S2 - 2020/2021 • Pulje 2
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
Allesø
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)

Nyt fra DBU Fyn