Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodbold årgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelses dagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, kasserer og en sekretær. Alle medlemmer vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • fastsættelse af kontingent
  • indkomne forslag.
  • valg af medlemmer til bestyrelsen00
  • valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • evt.

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen. Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF hovedafdelingen.

Klubnyt I går kl. 18:06
Generalforsamling 2022 i KIF fodbold Generalforsamlingen afholdes d. 23. februar kl. 19.00 i KKIC.
Klubnyt
22. marts kl. 14:43 STØT KORUP IF FODBOLD MED BENZINKORT ELLER MED OK’S APP
Kommende kampe
Januar 2022
23.
søndag
10.36
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U11
Inde - U11 pige C (2011) 23/1-22 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 1
Marienlyst
Arena Assens - Hal 1
23.
søndag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U11
Inde - U11 pige C (2011) 23/1-22 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 1
Dalum IF
Arena Assens - Hal 1
23.
søndag
11.24
Allested U & IF
-
Kvinder
U11
Inde - U11 pige C (2011) 23/1-22 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 1
Korup Ubberud Ungdom
Arena Assens - Hal 1
23.
søndag
12.12
Næsby BK
-
Kvinder
U11
Inde - U11 pige C (2011) 23/1-22 • Pulje 1
Arena Assens - Hal 1
Korup Ubberud Ungdom
Arena Assens - Hal 1
23.
søndag
12.24
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
Inde - U9/U10 pige (2012-2013) 23/1-22 • Pulje 3
Ebberup Hallen (inde)
O K S
Ebberup Hallen (inde)
23.
søndag
12.42
Dalum IF (U10) (3)
-
Kvinder
U10
Inde - U9/U10 pige (2012-2013) 23/1-22 • Pulje 3
Ebberup Hallen (inde)
Korup Ubberud Ungdom
Ebberup Hallen (inde)
23.
søndag
13.06
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
Inde - U9/U10 pige (2012-2013) 23/1-22 • Pulje 3
Ebberup Hallen (inde)
Tarup/Paarup IF (1)
Ebberup Hallen (inde)
23.
søndag
13.24
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
Inde - U9/U10 pige (2012-2013) 23/1-22 • Pulje 3
Ebberup Hallen (inde)
OKS
Ebberup Hallen (inde)
23.
søndag
13.48
Tarup/Paarup IF (2)
-
Kvinder
U10
Inde - U9/U10 pige (2012-2013) 23/1-22 • Pulje 3
Ebberup Hallen (inde)
Korup Ubberud Ungdom
Ebberup Hallen (inde)
23.
søndag
14.06
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
Inde - U9/U10 pige (2012-2013) 23/1-22 • Pulje 3
Ebberup Hallen (inde)
Næsby BK (2)
Ebberup Hallen (inde)
29.
lørdag
12.12
KUU
-
Kvinder
U13
Inde - U13 pige B (2009) - 2. halvdel • Pulje 2
Vindinge-Hallen
SSV Højfyn
Vindinge-Hallen
29.
lørdag
12.36
KUU
-
Kvinder
U13
Inde - U13 pige B (2009) - 2. halvdel • Pulje 2
Vindinge-Hallen
Assens FC (1)
Vindinge-Hallen
29.
lørdag
12.54
Vindinge BK (2)
-
Kvinder
U13
Inde - U13 pige B (2009) - 2. halvdel • Pulje 2
Vindinge-Hallen
KUU
Vindinge-Hallen
29.
lørdag
13.06
Korup/Ubberud
-
Kvinder
U16
Inde - U16 pige (2006) - 2. halvdel • Pulje 1
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
Søhus Stige
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
29.
lørdag
13.12
KUU
-
Kvinder
U13
Inde - U13 pige B (2009) - 2. halvdel • Pulje 2
Vindinge-Hallen
Dalum IF (1)
Vindinge-Hallen
29.
lørdag
13.24
Korup/Ubberud
-
Kvinder
U16
Inde - U16 pige (2006) - 2. halvdel • Pulje 1
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
Glamsbjerg IF
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
29.
lørdag
13.30
Nr. Aaby IK (2)
-
Kvinder
U13
Inde - U13 pige B (2009) - 2. halvdel • Pulje 2
Vindinge-Hallen
KUU
Vindinge-Hallen
29.
lørdag
13.36
Korup/Ubberud
-
Kvinder
U16
Inde - U16 pige (2006) - 2. halvdel • Pulje 1
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
F16 (2)
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
29.
lørdag
14.00
Korup/Ubberud
-
Kvinder
U16
Inde - U16 pige (2006) - 2. halvdel • Pulje 1
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
F16 (1)
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
29.
lørdag
14.30
MG & BK
-
Kvinder
U16
Inde - U16 pige (2006) - 2. halvdel • Pulje 1
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
Korup/Ubberud
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
29.
lørdag
15.06
FEH Fodbold
-
Kvinder
U16
Inde - U16 pige (2006) - 2. halvdel • Pulje 1
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
Korup/Ubberud
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
29.
lørdag
15.18
Korup/Ubberud
-
Kvinder
U16
Inde - U16 pige (2006) - 2. halvdel • Pulje 1
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
SFF 2015
Brenderup Aktivitetscenter - Hal 1
30.
søndag
09.12
KUU
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
MG & BK (2)
Veflinge-Hallen
30.
søndag
09.42
EGB (2)
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
KUU
Veflinge-Hallen
30.
søndag
10.06
Søhus Stige (1)
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
KUU
Veflinge-Hallen
30.
søndag
10.06
O K S
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge B (2014) 30/1-22 • Pulje 2
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
KUU
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
30.
søndag
10.24
KUU
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge B (2014) 30/1-22 • Pulje 2
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
Langeskov IF (1)
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
30.
søndag
10.30
KUU
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
Søhus Stige (2)
Veflinge-Hallen
30.
søndag
10.42
Nr. Lyndelse / Søby F.C.
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge B (2014) 30/1-22 • Pulje 2
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
KUU
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
30.
søndag
10.48
KUU
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
EGB (1)
Veflinge-Hallen
30.
søndag
11.00
Dalum IF
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
KUU
Veflinge-Hallen
30.
søndag
11.00
Kværndrup BK
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge B (2014) 30/1-22 • Pulje 2
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
KUU
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
30.
søndag
11.24
KUU
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge B (2014) 30/1-22 • Pulje 2
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
Langeskov IF (2)
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
30.
søndag
11.30
KUU
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
MG & BK (1)
Veflinge-Hallen
30.
søndag
11.48
Tårup IF
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 4
Veflinge-Hallen
Korup/Ubberud
Veflinge-Hallen
30.
søndag
11.48
Sanderum BK
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge B (2014) 30/1-22 • Pulje 2
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
KUU
Ørbæk Midtpunkt (Hallen)
30.
søndag
12.12
Morud IF
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 4
Veflinge-Hallen
Korup/Ubberud
Veflinge-Hallen
30.
søndag
12.36
Korup/Ubberud
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 4
Veflinge-Hallen
ØB
Veflinge-Hallen
30.
søndag
13.00
Korup/Ubberud
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 4
Veflinge-Hallen
SSV Højfyn
Veflinge-Hallen
30.
søndag
13.24
Tved BK
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 4
Veflinge-Hallen
Korup/Ubberud
Veflinge-Hallen
30.
søndag
13.48
Søndersø BK (1)
-
Herrer
U11
Inde - U11 drenge C (2011) 30/1-22 • Pulje 4
Veflinge-Hallen
Korup/Ubberud
Veflinge-Hallen
30.
søndag
14.12
KUU
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C (2014) 30/1-22 • Pulje 1
Ebberup Hallen (inde)
Aarup BK
Ebberup Hallen (inde)
30.
søndag
14.30
MG & BK
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C (2014) 30/1-22 • Pulje 1
Ebberup Hallen (inde)
KUU
Ebberup Hallen (inde)
30.
søndag
14.54
KUU
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C (2014) 30/1-22 • Pulje 1
Ebberup Hallen (inde)
Holluf Pile-Tornbjerg IF
Ebberup Hallen (inde)
30.
søndag
15.18
Strib IF
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C (2014) 30/1-22 • Pulje 1
Ebberup Hallen (inde)
KUU
Ebberup Hallen (inde)
30.
søndag
15.42
BBB
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C (2014) 30/1-22 • Pulje 1
Ebberup Hallen (inde)
KUU
Ebberup Hallen (inde)
30.
søndag
16.06
KUU
-
Herrer
U8
Inde - U8 drenge C (2014) 30/1-22 • Pulje 1
Ebberup Hallen (inde)
Tommerup BK
Ebberup Hallen (inde)
Februar 2022
5.
lørdag
14.00
OB
-
Herrer
U14
Træningskampe børn • Pulje 1
OB-Ådalen
Korup IF
OB-Ådalen
6.
søndag
10.18
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
Inde - U9/U10 pige (2012-2013) 6/2-22 • Pulje 1
Forum Faaborg
Dalum IF (U9) (5)
Forum Faaborg
6.
søndag
10.36
Fortuna Svendborg (1)
-
Kvinder
U10
Inde - U9/U10 pige (2012-2013) 6/2-22 • Pulje 1
Forum Faaborg
Korup Ubberud Ungdom
Forum Faaborg
6.
søndag
11.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
Inde - U9/U10 pige (2012-2013) 6/2-22 • Pulje 1
Forum Faaborg
Årslev BK
Forum Faaborg
6.
søndag
11.18
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
Inde - U9/U10 pige (2012-2013) 6/2-22 • Pulje 1
Forum Faaborg
Dalum IF (U9) (4)
Forum Faaborg
6.
søndag
11.42
Fortuna Svendborg (2)
-
Kvinder
U10
Inde - U9/U10 pige (2012-2013) 6/2-22 • Pulje 1
Forum Faaborg
Korup Ubberud Ungdom
Forum Faaborg
6.
søndag
11.48
Dalum IF
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge C (2012) 6/2-22 • Pulje 4
Veflinge-Hallen
Korup-Ubberud
Veflinge-Hallen
6.
søndag
12.00
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U10
Inde - U9/U10 pige (2012-2013) 6/2-22 • Pulje 1
Forum Faaborg
Næsby BK (2)
Forum Faaborg
6.
søndag
12.12
Nr. Aaby IK
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge C (2012) 6/2-22 • Pulje 4
Veflinge-Hallen
Korup-Ubberud
Veflinge-Hallen
6.
søndag
12.36
Korup-Ubberud
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge C (2012) 6/2-22 • Pulje 4
Veflinge-Hallen
Veflinge G & IF
Veflinge-Hallen
6.
søndag
13.00
Korup-Ubberud
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge C (2012) 6/2-22 • Pulje 4
Veflinge-Hallen
BBB
Veflinge-Hallen
6.
søndag
13.24
Næsby BK
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge C (2012) 6/2-22 • Pulje 4
Veflinge-Hallen
Korup-Ubberud
Veflinge-Hallen
6.
søndag
13.48
EGB
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge C (2012) 6/2-22 • Pulje 4
Veflinge-Hallen
Korup-Ubberud
Veflinge-Hallen
6.
søndag
13.54
Korup-Ubberud (2)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge B (2012) 6/2-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
MG & BK
Veflinge-Hallen
6.
søndag
14.06
Fjordager IF
-
Kvinder
U11
Inde - U11 pige C (2011) 6/2-22 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Korup Ubberud Ungdom
Allested-Vejle Fritidscenter
6.
søndag
14.12
Korup-Ubberud (1)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge B (2012) 6/2-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
Korup-Ubberud (2)
Veflinge-Hallen
6.
søndag
14.30
Tommerup BK (1)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge B (2012) 6/2-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
Korup-Ubberud (1)
Veflinge-Hallen
6.
søndag
14.36
Korup-Ubberud (2)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge B (2012) 6/2-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
EGB
Veflinge-Hallen
6.
søndag
14.36
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U11
Inde - U11 pige C (2011) 6/2-22 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Marienlyst
Allested-Vejle Fritidscenter
6.
søndag
14.54
Korup-Ubberud (1)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge B (2012) 6/2-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
EGB
Veflinge-Hallen
6.
søndag
15.00
Tommerup BK (2)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge B (2012) 6/2-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
Korup-Ubberud (2)
Veflinge-Hallen
6.
søndag
15.06
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U11
Inde - U11 pige C (2011) 6/2-22 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Næsby BK
Allested-Vejle Fritidscenter
6.
søndag
15.12
Korup-Ubberud (1)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge B (2012) 6/2-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
Strib IF
Veflinge-Hallen
6.
søndag
15.24
Tommerup BK (1)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge B (2012) 6/2-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
Korup-Ubberud (2)
Veflinge-Hallen
6.
søndag
15.24
Allested U & IF
-
Kvinder
U11
Inde - U11 pige C (2011) 6/2-22 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Korup Ubberud Ungdom
Allested-Vejle Fritidscenter
6.
søndag
15.36
Tommerup BK (2)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge B (2012) 6/2-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
Korup-Ubberud (1)
Veflinge-Hallen
6.
søndag
15.48
Korup-Ubberud (2)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge B (2012) 6/2-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
Strib IF
Veflinge-Hallen
6.
søndag
15.48
SSV Højfyn
-
Kvinder
U11
Inde - U11 pige C (2011) 6/2-22 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Korup Ubberud Ungdom
Allested-Vejle Fritidscenter
6.
søndag
15.54
Korup-Ubberud (1)
-
Herrer
U10
Inde - U10 drenge B (2012) 6/2-22 • Pulje 2
Veflinge-Hallen
MG & BK
Veflinge-Hallen
6.
søndag
16.06
Korup Ubberud Ungdom
-
Kvinder
U11
Inde - U11 pige C (2011) 6/2-22 • Pulje 1
Allested-Vejle Fritidscenter
Dalum IF
Allested-Vejle Fritidscenter

Nyt fra DBU Fyn