Menu

Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Fodbold forkortet KIF. Stk2 Foreningens hjemsted er i Korup, Odense Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at skabe kontakt mellem de forskellige fodboldårgange, forældre samt støtte ungdomsarbejdet økonomisk. Derudover at skabe mulighed for, at alle interesserede kan dyrke fodbold inden for den organiseret idræt, på et spillemæssigt niveau de evner og lyster, samt at skabe vilkår for kammeratskab og samvær i forbindelse med udøvelse af fodboldspillet.

§ 3. Klubben skal være medlem af DBU Fyn og er underkastet unionens love og bestemmelser.

§ 4. Som medlem kan optages enhver aktiv samt passiv, Ved indmeldelse betales kontingent fra indmeldelsesdagen og perioden frem til næste ordinær forfaldsdag. Foreningen kontingent fastsættes på den ordinære generalforsamling.

§ 5. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 10 medlemmer, der alle skal være myndige. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, næstformand, kasserer, ungdomsformand og en seniorformand. Formand og kasserer er ikke på valg samtidigt. Alle medlemmer vælges for 2 år således, at halvdelen afgår hvert år.
Stk. 2 Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller for en af disses stedfortrædere, ved behov.

§ 6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes inden udgangen af april måned. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på passende sted eller ved brev til alle medlemmerne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed bortfalder det stillede forslag.

Dagsordenen til den ordinær generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent.
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag.
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant
  • Evt.

 

§ 7. Bestyrelsen holder møder så ofte som det skønnes nødvenligt, dog mindst 4 gange om året. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden.
Stk.2. bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, står stemmerne lige er formandens stemme afgørende.

§ 8. Foreningen har selvstændig økonomi og føre eget regnskab. Foreningens midler tilvejebringes ved kontingent og afholdelse af forskellige indtægtsgivende arrangementer.

§ 9. Formand og Kasserer kan disponere over foreningens midler uafhængigt af hinanden.

§ 10. Vedtægtsændringer; Stk.1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk.2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes med 8 dages varsel, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt fremsætter krav herom med ønske om behandling et angivet emne. Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 8 dages varsel.

§ 12. Alle valg og beslutninger træffes ved simpelt flertal, idet dog beslutning om foreningens opløsning skal træffes på ordinær generalforsamling, hvor mindst 75% af de fremmødte stemmer for opløsning. Ved opløsning af foreningen tilfalder dens midler Korup IF Hovedafdelingen.

Klubnyt 22. april kl. 22:26
Korup vs BK Vestfyn Sejr på hjemmebane
Klubnyt
31. januar kl. 21:02 ØB stævne 2023
Klubnyt
17. januar kl. 14:44 U11 drenge vinder Harte Cup
Klubnyt
23. marts kl. 16:11 STØT KORUP IF FODBOLD MED ENERGIFYN
Klubnyt
22. marts kl. 14:43 STØT KORUP IF FODBOLD MED BENZINKORT ELLER MED OK’S APP
Kommende kampe
Juni 2024
23.
søndag
10.00
Glamsbjerg IF
Omklædning 3
-
Herrer
U12
U12 dr. 8:8 B (2012) - 9-11 kampe - forår 2024 • Pulje 2
Glamsbjerg Stadion
Kampbane 3 (8M)
Dommeromk.: Dommeromklædning
Korup-Ubberud Ungdom
Omklædning 4
Glamsbjerg Stadion
Kampbane 3 (8M)
Dommeromk. Dommeromklædning
23.
søndag
10.00
KUU
-
Herrer
U9
U9 B dr. (15) 5:5 - 23/6 - Søn. - St. Hans Week. • I Søndersø - 2 baner - 2x10 min
Søndersø Stadion
B1913
Søndersø Stadion
23.
søndag
10.30
Søndersø BK
-
Herrer
U9
U9 B dr. (15) 5:5 - 23/6 - Søn. - St. Hans Week. • I Søndersø - 2 baner - 2x10 min
Søndersø Stadion
KUU
Søndersø Stadion
23.
søndag
11.00
Sanderum BK
Omklædning 1
livescore
-
Herrer
Senior
Herre S1-kval - Forår 2024 • Pulje 3
Vestfalen Stadion
Kunsten
KU BK
Omklædning 5
Vestfalen Stadion
Kunsten
23.
søndag
11.00
B 1909
Omkl. 3
-
Herrer
U11
U11 dr. 8:8 C (2013) - 9-11 kampe - forår 2024 • Pulje 2
3F Gillested Park
Bane 1
Korup-Ubberud Ungdom
Omkl. 4
3F Gillested Park
Bane 1
23.
søndag
11.00
Tarup/Paarup IF
-
Herrer
U9
U9 B dr. (15) 5:5 - 23/6 - Søn. - St. Hans Week. • I Søndersø - 2 baner - 2x10 min
Søndersø Stadion
KUU
Søndersø Stadion
23.
søndag
12.00
FC Nordfyn
UHT
Herrer
U16
U16 Drenge Liga 4/5 (2008) 11:11 - Forår 2024 • Pulje 1
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
BK Stjernen af 1968
MORUD VVS-EL STADION
Kunsten
23.
søndag
12.00
BBB/SB
UHT
Herrer
U13
U13 Drenge Liga 5 (2011) 8:8 - Forår 2024 • Pulje 2
Bellinge Stadion
KUU liga 5
Bellinge Stadion
24.
mandag
19.00
Korup IF
-
Kvinder
K+29
Old Girls (K+29) 7:7 - Forår 2024 • Pulje 1
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
S.K.F.I.F.
Korup Kultur- & Idrætscenter (ude)
;

Nyt fra DBU Fyn

Luk