DBU Regler

Love for Dansk Boldspil-Union

Almindelige bestemmelser
 
§ 1 Unionen og dens formål
 
1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union (DBU).
 
1.2 DBUs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden.
 
1.3 DBUs formål er som dansk fodbolds enhedsorganisation at repræsentere dansk fodbold officielt udadtil samt at fremme og udvikle dansk fodbold både nationalt og internationalt.
 
1.4 Dette formål søges blandt andet nået ved
 • at udskrive nationale turneringer,
 • at arrangere landskampe,
 • at varetage uddannelsen af spillere, ledere og trænere,
 • at føre tilsyn med uddannelsen af dommere, og
 • at udgive love for fodbold og give bindende fortolkninger af disse.
§ 2 Nationale og internationale medlemskaber
 
2.1 Som  medlem  af  det  internationale  fodboldforbund  (FIFA),  det  europæiske  fodboldforbund (UEFA), og Danmarks ldræts-Forbund (DIF) er DBU, og dermed DBUs medlemmer, jf. § 5.1, og de øvrige under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd, jf. § 5.2, samt disses spillere, ledere og trænere, underkastet de til enhver tid gældende love, bestemmelser og afgørelser udstedt af de pågældende overordnede organisationer samt CAS, jf. § 37, og forpligtiget til at indrette sig i overensstemmelse hermed.
 
§ 3 Unionens turneringer og kampe
 
3.1 De af DBU udskrevne turneringer er følgende: 
 1. Danmarksturneringen i fodbold (Herre-DM).
 2. Danmarksturneringen i kvindefodbold (Kvinde-DM).
 3. Danmarksserien for herrer (Herre-DS). 
 4. DBUs Landspokalturnering for herrer (Herre-LP).   
 5. DBUs Landspokalturnering for kvinder (Kvinde-LP).   
 6. Danmarksturneringen i herreungdomsfodbold (Ungdoms-DM).  
 7. Danmarksturneringen i pigeungdomsfodbold (Pige-DM). 
 8. DBUs Landspokalturnering for oldboys (Oldboys-LP).
 9. DBUs Landspokalturnering for veteraner (Veteran-LP).    
 10. Danmarksmesterskabet i Futsal (DM i Futsal).
3.2 De af DBU udskrevne turneringer planlægges, administreres og afvikles efter de til enhver tid gældende turneringsordninger og de af bestyrelsen vedtagne turneringspropositioner samt supplerende bestemmelser. Bestyrelsen kan uddelegere en eller flere af turneringerne til en under DBU hørende organisation til gennemførelse.
 
3.3 Som spilleregler for fodbold i DBU og de under DBU hørende organisationers regi gælder de af The International Football Association Board til enhver tid vedtagne love for fodbold med tilhørende internationale afgørelser.
 
3.4 DBU skal skriftligt meddele alle de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd enhver forandring i spillereglerne tillige med det tidspunkt, fra hvilket forandringen træder i kraft.
 
3.5 De under DBU hørende klubber og tredjemænd (og disses spillere, ledere og trænere) er berettigede til at deltage i de af lokalunionerne, DBU, UEFA og FIFA udskrevne turneringer og kampe, i den udstrækning klubben eller den pågældende tredjemand (eller vedkommende enkeltperson) ikke er udelukket herfra ved en beslutning herom truffet i overensstemmelse med lovene for den pågældende lokalunion, DBU, UEFA eller FIFA eller i henhold til propositionerne og øvrige bestemmelser for de pågældende turneringer og kampe.
 
3.6

Deltagelse i Herre-DMs øverste række er betinget af, at klubben eller en med klubben i overensstemmelse med DBUs love, § 17.4, stk. 2, forbundet tredjemand er i besiddelse af en af DBU udstedt klublicens. Proceduren for og kravene til opnåelse og bevarelse af en sådan licens er fastsat af DBUs bestyrelse i det af DBU udarbejdede regelsæt "Manual for Superligaen".
 

3.7

Deltagelse i Herre-DMs næstøverste række er betinget af, at klubben eller en med klubben i overensstemmelse med DBUs love, § 17.4, stk. 2, forbundet tredjemand er i besiddelse af en af DBU udstedt klublicens. Proceduren for og kravene til opnåelse og bevarelse af en sådan licens er fastsat af DBUs bestyrelse i det af DBU udarbejdede regelsæt "Manual for 1. division".
 

3.8 Deltagelse i Kvinde-DMs øverste række er betinget af, at klubben eller en med klubben i overensstemmelse med DBUs love, § 17.4, stk. 2, forbundet tredjemand er i besiddelse af en af DBU udstedt klublicens. Proceduren for og kravene til opnåelse og bevarelse af en sådan licens er fastsat af DBUs bestyrelse i det af DBU udarbejdede regelsæt "Manual for elitedivisionen i Kvinde-DM".

 

§ 4 Øvrige turneringer og kampe
 
4.1 DBUs medlemmer og de øvrige under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd (og disse spillere, ledere og trænere) må ikke uden forudgående godkendelse fra DBU arrangere, deltage i eller yde bistand til andre turneringer og kampe end de officielle turneringer og kampe, der er nævnt i § 3.5.
 
4.2 Alle henvendelser og ansøgninger fra de under DBU hørende klubber og tredjemænd til DBU samt alle henvendelser fra DBU til klubberne og de pågældende tredjemænd skal fremsendes i kopi til vedkommende lokalunion. Lokalunionen skal, om den selv ønsker det eller det ønskes af blot den ene part i sagen, have lejlighed til at fremsætte udtalelse i alle sager med undtagelse af sager, der vedrører de i § 3.1 omtalte turneringer.
 
4.3 Uanset reglen i § 4.1 skal der dog ikke ansøges om DBUs forudgående godkendelse af følgende:
 1. Turneringer og kampe mellem hold fra de under DBU hørende klubber eller tredjemænd i sommer- og vinterpauserne for de officielle turneringer, der er nævnt i § 3.5.
 2. Enkeltstående træningskampe mellem hold fra de under DBU hørende klubber eller tredjemænd under den løbende afvikling af de officielle turneringer og kampe, som er nævnt i § 3.5.
 3. Enkeltstående velgørenheds-, jubilæums- eller andre tilsvarende privatkampe mellem hold fra en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand og med deltagelse hovedsagelig af disses egne spillere, ledere og trænere, når fortjenesten fra arrangementet skal tilfalde en eller flere at de under DBU hørende organisationer, klubber eller tredjemænd eller en af DBU anerkendt organisation.
 4. Enkeltpersoners deltagelse i turneringer eller kampe mellem rene skolehold, militærhold og firmahold.
4.4 Hvis der i de af § 4.3, nr. 1-3, omfattede privatkampe eller i privatkampe godkendt efter § 4.1 ønskes benyttet spillere, som er spilleberettigede andetsteds end hos deltagerne selv, må skriftlig tilladelse først indhentes fra den eller de pågældende klubber eller tredjemænd.
 
4.5 DBUs administrerende direktør fastsætter passende frister for indsendelse og nærmere retningslinjer for behandling af ansøgninger om godkendelse i henhold til § 4.1. Bestyrelsen fastsætter hvilke gebyrer, der skal betales ved indsendelse af ansøgninger.
 
4.6 Overtrædelse af disse bestemmelser kan medføre udelukkelse, og det påhviler lokalunionerne at indberette alle overtrædelser, som måtte komme til deres kendskab.

 

  DBUs medlemmer og organer
 
§ 5 Unionens medlemmer og øvrige organisationer, klubber og tredjemænd og disses regelsæt
 
5.1 Medlemmer af DBU er følgende organisationer:
 • Foreningen af Lokalunioner i Danmark (FLU).
 • Foreningen af Divisionsklubber i Danmark (Divisionsforeningen).
5.2 De øvrige under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd er:
 
5.2.1 Lokalunionerne, dvs.
 • DBU Bornholm,
 • DBU Fyn,
 • DBU Jylland,
 • DBU København,
 • DBU Lolland-Falster og
 • DBU Sjælland.
5.2.2 Alle klubber, som er medlem af en af de i § 5.2.1 nævnte lokalunioner og underlagt vedkommende lokalunions love og øvrige bestemmelser.
 
5.2.3 Alle tredjemænd, som i medfør af § 17.4, nr. 2, har fået en klubs tilladelse til at drive kontraktfodbold stillet til rådighed.
 
5.3 De i § 5.2.1 nævnte lokalunioner udskriver, planlægger og gennemfører i deres respektive områder de lokale og regionale turneringer og kampe, som de anser for hensigtsmæssige. Lokalunionerne fastsætter, på områder hvor, der ikke er fælles regler, jf. § 13.7, supplerende lokale regler, propositioner og øvrige bestemmelser, som kræves for turneringernes og kampenes behørige afvikling.
 
5.4 Lokalunionernes bestyrelser kan, hvis de anser det for hensigtsmæssigt, fastsætte regler om gebyrer for sagers behandling.
 
5.5 Hvis en lokalunion ønsker en særregel, der ikke er i overensstemmelse med fællesreglementet, skal denne godkendes af DBUs bestyrelse.
 
5.6 Medlemmernes og de øvrige under DBU hørende organisationers, klubbers og tredjemænds love og virksomhed må i intet tilfælde stride mod de love og bestemmelser, som er nævnt i § 2.1 og § 3.3, eller mod DBUs love og øvrige gældende bestemmelser.
 
5.7 Ethvert medlem og enhver af de øvrige under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd er efter påkrav fra DBU forpligtet til at bringe en eventuel modstrid af den i § 5.6 nævnte art til ophør ved først givne lejlighed efter påkravets modtagelse. Påkravet skal være skriftligt og indeholde en nærmere angivelse af det eller de forhold, som påtales. Påkravet er endeligt, medmindre det indbringes skriftligt for fodboldens appelinstans inden 2 uger efter dets modtagelse, hvilket skal fremgå af påkravet. Appelinstansens afgørelse af en anke over et påkrav er endelig, jf. § 32.2.

 
§ 6 DBUs organer
 
6.1 DBUs organer er følgende:
 1. Repræsentantskabet jf. §§ 7-12.
 2. Bestyrelsen, jf. §§ 13-14.         
 3. Forretningsudvalget, jf. §§ 15-16.  
 4. Administrerende direktør, jf. § 17. 
 5. Revisionen, jf. § 18.                
 6. Fodboldens appelinstans, jf. §§ 19-20 og §§ 31-32.
 7. Fodboldens disciplinærinstans jf. § 21.
 8. Udvalget for professionel fodbold, jf. § 22.
 9. Breddeudvalget, jf. § 23.
 10. Licensudvalget, jf. § 24.
 11. Licensappeludvalget, jf. § 25.
6.2 Medlemmer af de i § 6.1 nævnte organer udtræder ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde efter de pågældende er fyldt 70 år.

 
  DBUs repræsentantskab

 
§ 7 Repræsentantskabets kompetence
 
7.1 Repræsentantskabet, der består af 146 repræsentanter, er DBUs højeste myndighed, og dets afgørelser er endelige.
 
7.2 Til brug ved anvendelsen af begrebet “amatør” i DBUs love og øvrige bestemmelser vedtager repræsentantskabet et regelsæt (amatørbestemmelser for fodbold), der angiver, inden for hvilke nærmere økonomiske rammer spillere og trænere kan virke som amatører.
 
7.3 Ændringer af disse loves §§ 7.3-7.7 og § 38 samt beslutning om optagelse af nye medlemmer og generelle strukturelle omlægninger af DBUs medlemskreds kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde, hvortil det samlede repræsentantskab har været indkaldt med mindst 3 ugers varsel, når mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede og når mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget.
 
7.4 Ændringer af disse love i øvrigt kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde hvortil det samlede repræsentantskab har været indkaldt med mindst 3 ugers varsel, når mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede og ved simpelt stemmeflertal.
 
7.5

Ændringer af turneringsordningerne i propositionernes kapitel 3 for Herre-DM, Kvinde-DM, Herre-DS, Herre-LP og Kvinde-LP kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde, hvortil det samlede repræsentantskab har været indkaldt med mindst 3 ugers varsel, når mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede og når mindst 3/4 af de repræsenterede stemmer for forslaget. I en prøveperiode, som udløber samtidig med den eksisterende TV-aftale (dvs. den 30. juni 2015), udøver bestyrelsen dog denne kompetence, idet der til vedtagelse af ændringer i prøveperioden kræves 3/4 flertal i bestyrelsen. Ved prøveperiodens udløb returnerer kompetencen til repræsentantskabet og alle af bestyrelsen i prøveperioden vedtagne ændringer af turneringsordningerne føres tilbage til udgangspunktet, som det var i sæsonen 2012/2013, medmindre repræsentantskabet inden prøveperiodens udløb beslutter at forlænge prøveperioden eller gøre flytningen af kompetencen permanent under iagttagelse af de krav til indkaldelse, quorum og flertal, som fremgår af 1. pkt.

Ændringer af turneringsordningerne kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBUs administrerende direktør i hænde senest den 31. oktober, i prøveperioden dog senest den 30 april. 
 

7.6 Ændringer af amatørbestemmelserne kan kun vedtages på et ordinært repræsentantskabsmøde, hvortil det samlede repræsentantskab har været indkaldt med mindst 3 ugers varsel, når mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer er til stede og når mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer for forslaget. 
 
7.7 Er der på et ordinært repræsentantskabsmøde færre end 2/3 af repræsentantskabets medlemmer til stede sammenkaldes et nyt møde med 1 måneds varsel, hvor en afgørelse kan træffes med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til de mødendes antal.

 
§ 8 Repræsentantskabets sammensætning
 
8.1 DBUs ansatte kan ikke have sæde i repræsentantskabet.
 
8.2 DBUs til enhver tid værende formand, de to næstformænd og kasserer er fødte medlemmer af repræsentantskabet.
 
8.3 Lokalunionerne vælger tilsammen 78 repræsentanter som følger:
 
8.3.1 Hver lokalunion vælger 3 repræsentanter.
 
8.3.2 Herudover vælger lokalunionerne tilsammen i alt 60 yderligere repræsentanter, der fordeles mellem og vælges af de enkelte lokalunioner i forhold til antallet af aktive medlemmer i de enkelte lokalunioners medlemsklubber i henhold til DIFs seneste officielle medlemsopgørelse.
 
8.4 De enkelte lokalunioners valg af repræsentanter sker i overensstemmelse med de pågældende lokalunioners egne love.
 
8.5 Klubberne vælger tilsammen 64 repræsentanter, som følger:
 
8.5.1 De klubber, der selv eller via en tredjemand som nævnt i § 17.4, nr. 2, deltager i Herre-DM turneringens divisioner eller i en højere række (herefter kaldet »divisionsklubber»), vælger på følgende måde 48 repræsentanter fordelt med 16 repræsentanter i hver af de 3 rækker:
 
8.5.1.1 De divisionsklubber, der deltager i Herre-DM turneringens øverste række, vælger hver en repræsentant fra den pågældende klub, idet de klubber, der efter afslutningen at efterårsturneringen er placeret øverst, hver vælger yderligere en repræsentant, så det det samlede antal repræsentanter udgør 16.
 
8.5.1.2

De divisionsklubber, der deltager i Herre-DM turneringens næstøverste række, vælger hver en repræsentant fra den pågældende klub, idet de klubber, der efter afslutningen af efterårsturneringen er placeret øverst, hver vælger yderligere en repræsentant, så det samlede antal repræsentanter udgør 16.
 

8.5.1.3 De divisionsklubber, der deltager i Herre-DM turneringens laveste række, vælger så mange repræsentanter, at det samlede antal repræsentanter udgør 16. Der kan dog kun vælges 1 repræsentant fra hver klub.
 
8.5.2 De klubber, der efter årsskiftet skal deltage i Herre-DS vælger i alt 6 repræsentanter. Klubberne i hver af de 3 puljer i Herre-DS udgør en valggruppe, og klubberne i hver gruppe vælger i fællesskab 2 repræsentanter fra klubberne i deres gruppe. Der kan dog kun vælges 1 repræsentant fra hver klub.
 
8.5.3 De klubber, der før årsskiftet har deltaget i Kvinde-DM turneringens øverste række vælger hver én repræsentant fra den pågældende klub.
 
8.5.4 De klubber, der før årsskiftet har deltaget i Kvinde-DM turneringens laveste række vælger i fællesskab 2 repræsentanter fra klubberne. Der kan dog kun vælges 1 repræsentant fra hver klub.
 
8.6 Klubbernes valg af repræsentanter sker i overensstemmelse med de pågældende klubbers egne vedtægter i de tilfælde, hvor de enkelte klubber hver for sig er berettigede til at vælge en eller flere repræsentanter, mens valgene i de tilfælde, hvor en gruppe af klubber i fællesskab skal vælge en eller flere repræsentanter, sker i overensstemmelse med en procedure, som fastsættes af DBUs bestyrelse.
 
8.7 Skriftlig meddelelse om valget af de i § 8.3 og § 8.5, nævnte repræsentanter sendes til DBUs administrerende direktør senest den 31. december.
 
§ 9 Repræsentantskabsmøder
 
9.1 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1 gang årligt i februar eller marts måned.
 
9.2 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, så ofte formanden eller et flertal af bestyrelsen eller mindst 35 repræsentanter begærer dette.
 
9.3 DBUs formand og kasserer vælges af repræsentantskabet blandt repræsentantskabets medlemmer med almindelig stemmeflerhed. Den ene af de to næstformænd vælges i fællesskab af og blandt lokalunionernes og Herre-DS klubbernes medlemmer af repræsentantskabet, indvalgt i overensstemmelse med §§ 8.3 og 8.5.2, Den anden næstformand vælges i fællesskab af og blandt de medlemmer af repræsentantskabet, som klubberne i Kvinde-DM og Herre-DM turneringerne har indvalgt i repræsentantskabet i overensstemmelse med §§ 8.5.1, 8.5.3 og 8.5.4. Begge valg sker i overensstemmelse med en procedure, som fastsættes af DBUs bestyrelse.
 
9.4 Formanden, de to næstformænd og kassereren kan genvælges.
 
9.5 Repræsentantskabsmøder indkaldes af formanden med mindst 2 ugers varsel, jf. dog §§ 7.3–7.6 samt § 39.1.
 
9.6 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når det er indvarslet på lovlig måde, uden hensyn til de mødendes antal, undtagen i de i §§ 7.3-7.6 og § 39.1 nævnte tilfælde.
 
9.7 Skriftlig afstemning skal foretages, hvis mindst 30 medlemmer af repræsentantskabet forlanger det.
 
9.8 Intet medlem af repræsentantskabet kan afgive mere end 1 stemme og kun ved sin personlige tilstedeværelse. Et medlem, der er forhindret i at deltage i et repræsentantskabsmøde, kan dog lade sig repræsentere med stemmeret ved en stedfortræder.
 
9.9 På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages følgende:
 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretninger.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Valg af formand og kasserer samt meddelelse om valg af næstformænd fra repræsentanterne fra lokalunionerne og klubberne i Herrre-DS samt fra repræsentanterne fra klubberne i Kvinde- og Herre-DM, jf. § 9.3 (dog kun i disses respektive valgår, jf. § 10.1, eller i tilfælde af forfald på en post).
 6. Valg af medlemmer til fodboldens disciplinærinstans.
 7. Valg af medlemmer og suppleanter til fodboldens appelinstans.
 8. Valg af medlemmer til licensudvalget og licensappeludvalget.
 9. Valg af 1-3 revisorer.
 10. Eventuelt.
9.10 Eventuelle forslag kan alene fremsættes af bestyrelsen og repræsentanterne. Repræsentanternes forslag til dagsordenens punkt 4, jf. § 9.9, må for at kunne blive behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde være DBUs administrerende direktør i hænde senest den 31. oktober. Repræsentanternes forslag til nyvalg af formand, næstformænd og kasserer, jf. samme dagsordens punkt 5, må for at kunne blive behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde være DBUs administrerende direktør i hænde senest den 31. december.
§ 10 Valgperiode og forfald
 
10.1

Valgperioden for formanden er fire år. Valgperioden for næstformændene og kassereren er to år. Formanden vælges i lige år. Næstformændene og kassereren vælges i ulige år. Fratræder eller dør formanden, den ene eller begge næstformænd eller kassereren, inden valgperioden er udløbet, overtager efterfølgeren vedkommendes post valgperioden ud.

 
10.2 Valgperioden for de valgte medlemmer af repræsentantskabet, jf. § 8.3 og § 8.5, er 1 år regnet fra og med det ordinære repræsentantskabsmøde til og med dagen før næste ordinære repræsentantskabsmøde.
 
10.3 I tilfælde af forfald i løbet af valgperioden blandt de fødte medlemmer af repræsentantskabet, jf. § 8.2, indtræder den af bestyrelsen konstituerede stedfortræder på den ledigblevne plads, indtil en efterfølger er blevet valgt ved førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, jf. § 9.9, nr. 5. I tiden indtil valget af en efterfølger er gennemført, udfyldes stedfortræderens ledige plads i repræsentantskabet af en midlertidig afløser, som udpeges af den lokalunion, klub eller gruppe af klubber, der senest valgte stedfortræderen til repræsentantskabet. Efter udpegelsen af den midlertidige afløser gives der DBUs administrerende direktør meddelelse herom. Efter gennemførelsen af valget af en efterfølger genindtager stedfortræderen sin oprindelige plads i repræsentantskabet i resten af valgperioden og hans midlertidige afløser fratræder. Dette gælder dog ikke i de tilfælde, hvor valget bevirker, at en stedfortræder med status som valgt medlem af repræsentantskabet fremover skal indtage en af pladserne som født medlem. I sådanne tilfælde overtages stedfortræderens ledige plads i repræsentantskabet af hans midlertidige afløser, som derefter anses som fuldgyldigt valgt medlem af repræsentantskabet i resten af valgperioden.
 
10.4 I tilfælde af forfald i løbet af valgperioden blandt de valgte medlemmer af repræsentantskabet, jf. § 8.3 og § 8.5, udpeger den pågældende lokalunion, klub eller gruppe af klubber en ny repræsentant for resten af valgperioden og giver DBUs administrerende direktør meddelelse herom.

 
§ 11 Rejseudgifter til og deltagelse i repræsentantskabsmøder
 
11.1 Til repræsentantskabsmøder godtgøres af DBU kun rejse- og opholdsudgifter for de repræsentanter, som tillige er medlemmer af bestyrelsen. Dog kan bestyrelsen beslutte at godtgøre rejse- og opholdsudgifter helt eller delvist for medlemmer af repræsentantskabet, som ikke er medlemmer af bestyrelsen.
 
11.2 Medlemmer af DBUs faste udvalg har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne og udvalgsformændene har taleret.
 
11.3 Bestyrelsen kan invitere repræsentanter fra DBUs samarbejdspartnere, pressen samt andre gæster til at overvære de ordinære repræsentantskabsmøder.
 
§ 12 Dirigenten
 
12.1 Repræsentantskabsmøderne ledes af en af repræsentantskabet med almindelig stemmeflerhed valgt dirigent, der ikke selv må være medlem af repræsentantskabet. 
 
12.2 Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder. Dirigenten kan nedsætte en valgkomite. Alle beslutninger tages og alle valg afgøres ved almindelig stemmeflerhed, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i lovene.
 
  DBUs bestyrelse
 
§ 13 Bestyrelsens kompetence
 
13.1 Bestyrelsen forestår DBUs overordnede ledelse under ansvar over for repræsentantskabet og fastsætter selv sin forretningsorden.
 
13.2 Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for den administrerende direktørs virke. Den administrerende direktør forestår den daglige ledelse af DBUs anliggender.
 
13.3 Hvor intet andet følger af lovene, træffer bestyrelsen afgørelse med almindeligt flertal i alle foreliggende sager, herunder udstedelse af cirkulærer og vejledninger.
 
13.4 Bestyrelsen vælger formanden og det nødvendige antal øvrige medlemmer til hver af de i § 6.1, nr. 8-9, nævnte udvalg samt til de i § 13.15 nævnte faggrupper. Valgene foretages normalt snarest muligt efter det ordinære repræsentantskabsmødes afholdelse i takt med udløbet af de i §§ 21-25 angivne valgperioder, men bestyrelsen kan dog ændre i udvalgenes og faggruppernes sammensætning i valgperiodens løb, hvor forholdene nødvendiggør dette.
 
13.5 Turneringspropositionerne for de i § 3.1, nr. 1-6, nævnte turneringer, eksklusive disses turneringsordninger i propositionernes kapitel 3, jf. § 7.5, fastsættes af bestyrelsen med 2/3 flertal.  Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBUs administrerende direktør
i hænde senest den 30. april. Desuden kan bestyrelsen beslutte, at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering imellem to turneringshalvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende turneringer.
 
13.6 Turneringspropositionerne for de i § 3.1, nr. 7-11, nævnte turneringer, inklusive disses turneringsordninger i propositionernes kapitel 3, fastsættes af bestyrelsen med 3/4 flertal. Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer skal være DBUs administrerende direktør
i hænde senest den 30. april. Desuden kan bestyrelsen beslutte, at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering imellem to turneringshalvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende turneringer. 
 
13.7 Til brug for de af lokalunionerne, jf. § 5.2.1, udskrevne turneringer vedtager bestyrelsen et fælles regelsæt (fællesreglementet). Ændring af fællesreglementet kan kun foretages af bestyrelsen med 2/3 flertal. Ændringer kan kun træde i kraft én gang om året, med virkning fra førstkommende turneringsstart. Forslag til ændringer i fællesbestemmelserne skal være DBUs administrerende direktør i hænde senest den 15. marts, og udsendes til høring af DBUs administrerende direktør til lokalunionerne senest den 15. april med høringsfrist den 15. maj. Desuden kan bestyrelsen beslutte at konsekvensændringer sættes i kraft i en turnering i mellem to turneringshalvdele, hvis der på dette tidspunkt gennemføres ændringer i højere rangerende turneringer.
 
13.8 Bestyrelsen er i sit virke bemyndiget til at indgå sådanne samarbejdsaftaler med FLU, Divisionsforeningen, DBU A/S, Spillerforeningen, Dansk Fodbolddommer-Union og andre, som den skønner fornødne.
 
13.9 Med respekt af gældende UEFA og FIFA bestemmelser fastlægger DBUs bestyrelse de overordnede retningslinier for alle medieaftaler om fodbold, der knytter sig til de af DBU udskrevne turneringer. Provenuet fra sådanne medieaftaler skal indbetales til DBU og fordeles derfra efter aftale mellem rettighedshaverne.
 
13.10 Bestyrelsen vælger repræsentanterne til de sammenslutninger, selskaber, fonde, foreninger og andre organisationer, hvori DBU er berettiget til repræsentation.
 
13.11 Godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter til medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen og udvalgene fastsættes af bestyrelsen, jf. i øvrigt § 11.1.
 
13.12 DBUs bestyrelse kan, hvis den anser det for hensigtsmæssigt, fastsætte gebyrer for sagers behandling.
 
13.13 Bestyrelsen kan honorere spillere for kampe på landshold.
 
13.14 Bestyrelsen kan vedtage at yde vederlag, tabt  arbejdsfortjeneste, diæter, pension m.v. til sine medlemmer samt til medlemmer af unionens udvalg og faggrupper.
 
13.15 Foruden de i § 6.1, nr. 7-11, anførte faste udvalg kan bestyrelsen efter behov nedsætte faggrupper og ad hoc grupper til behandling af konkrete sager, ligesom bestyrelsen efter behov kan henvise konkrete sager til behandling i et eller flere af de nævnte faste udvalg.

 
§ 14 Bestyrelsens sammensætning
 
14.1 DBUs bestyrelse består af 16 medlemmer.
 
14.2 DBUs formand, de to næstformænd og kasserer er fødte medlemmer af bestyrelsen.
 
14.3 Herudover består bestyrelsen af 12 medlemmer, som vælges for et år ad gangen med tiltrædelse ved afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde:
 1. DBU Jylland vælger 2 medlemmer.  
 2. De øvrige 5 lokalunioner vælger hver 1 medlem. 
 3. Hvis Divisionsforeningens formand er valgt som den anden af DBUs næstformænd, jf. § 9.3, vælger de divisionsklubber, der efter årsskiftet skal deltage i Herre-DMs øverste række i fællesskab to medlemmer fra divisionsklubberne.  
 4. Hvis Divisionsforeningens formand ikke er valgt som den anden af DBUs næstformænd, jf. § 9.3, indtræder han i bestyrelsen i sin egenskab af formand for Divisionsforeningen under forudsætning af, at han er medlem af repræsentantskabet. Hvis Divisionsforeningens formand repræsenterer en klub, der efter årsskiftet skal deltage i Herre-DMs øverste række, vælger klubberne fra Herre-DMs øverste række yderligere ét medlem fra divisionsklubberne. Hvis Divisionsforeningens formand derimod repræsenterer en klub, der efter årsskiftet ikke skal deltage i Herre-DMs øverste række eller hvis Divisionsforeningens formand ikke er medlem af repræsentantskabet, vælger klubberne fra Herre-DMs øverste række to medlemmer fra divisionsklubberne.
 5. De øvrige divisionsklubber vælger to medlemmer fra divisionsklubberne.
 6. De klubber, der efter årsskiftet skal deltage i Kvinde-DM turneringen, vælger i fællesskab 1 medlem fra de pågældende klubber.
14.4 Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælger de pågældende lokalunioner og klubber suppleanter for disse. Lokalunionernes valg af de i § 14.3, nr. 1-2, nævnte bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter sker i overensstemmelse med de pågældende lokalunioners love. Den nærmere procedure for gruppernes valg af de i § 14.3, nr. 3-5, nævnte bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter fastsættes af DBUs bestyrelse, og valgene foretages i overensstemmelse dermed.
 
14.5 Som bestyrelsesmedlemmer kan kun vælges personer, som på tidspunktet for deres tiltrædelse vil være medlemmer af repræsentantskabet. Det samme gælder ved valg at suppleanter til bestyrelsen.
 
14.6 Skriftlig meddelelse om valget af de i § 14.3 nævnte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sendes til DBUs administrerende direktør, således at meddelelsen senest er DBU i hænde tirsdagen før den weekend, hvor det ordinære repræsentantskabsmøde finder sted. I ekstraordinære tilfælde kan meddelelsen dog afvente repræsentantskabsmødets afslutning.
 
14.7 Den nyvalgte bestyrelse påbegynder arbejdet hurtigst muligt efter afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde og fungerer indtil afslutningen af næste ordinære repræsentantskabsmøde, med mindre en klub med et medlem af DBUs bestyrelse rykker ud af Herre-DM ved turneringens afslutning. Sker dette, udtræder den pågældende klubs medlem ved turneringens afslutning og erstattes af sin suppleant til DBUs bestyrelse. En valgt suppleant fratræder ligeledes, hvis vedkommendes klub rykker ud af Herre-DM og erstattes af en ny suppleant valgt af de øvrige divisionsklubber jf. § 14.3, nr. 5.

 
  DBUs forretningsudvalg
 
§ 15 Forretningsudvalgets kompetence
 
15.1 Forretningsudvalget bistår DBUs bestyrelse med den overordnede ledelse af DBU og den administrerende direktør med den daglige ledelse af DBU ud fra de overordnede retningslinjer, som vedtages af bestyrelsen, og efter en forretningsorden fastsat af bestyrelsen.
 
§ 16 Forretningsudvalgets sammensætning
 
16.1 DBUs forretningsudvalg består af fem medlemmer, som følger:                    
 1. DBUs formand, de to næstformænd og kasserer er fødte medlemmer af forretningsudvalget.
 2. Herudover består forretningsudvalget af et medlem, som vælges blandt de øvrige 12 bestyrelsesmedlemmer. Valget sker snarest muligt efter det ordinære repræsentantskabsmødes afholdelse og senest inden udgangen af marts måned. Valget sker for et år ad gangen. Valget sker i en valgrunde, hvor de nævnte 12 bestyrelsesmedlemmer hver har én stemme. Den person, som får flest stemmer indtræder i forretningsudvalget.
   
  DBUs administration
 
§ 17 Den administrerende direktørs kompetence
 
17.1 DBUs administrerende direktør varetager den daglige ledelse af DBU og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen og forretningsudvalget har giver.
 
17.2 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter unionens forhold er af usædvanlig art eller stor økonomisk betydning. Sådanne dispositioner kan den administrerende direktør kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen eller forretningsudvalget, med mindre disses beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for unionens virksomhed.
 
17.3 Alle ansatte refererer til DBUs administrerende direktør. DBUs administrerende direktør ansætter og afskediger personalet.
 
17.4 I henhold til retningslinjer vedtaget af bestyrelsen er det bl.a. den administrerende direktørs opgave:
 1. at modtage ansøgning om og udstede behørig tilladelse til, at en klub (kontraktklub) opretter og driver en afdeling for kontraktspillere, hvorved det bl.a. er et vilkår, at klubben driver en passende ungdomsafdeling,  
 2. at modtage ansøgning om og udstede behørig tilladelse til, at en kontraktklub stiller sin tilladelse til at drive kontraktfodbold til rådighed for tredjemand, hvorved det bl.a., er et vilkår, at vedkommende tredjemand (og dennes spillere, ledere og trænere) underkaster sig de samme love, bestemmelser og myndigheder, som gælder for de under DBU hørende organisationer og klubber (og disses spillere, ledere og trænere),     
 3. at påse og sikre, at DBUs standardkontrakter anvendes, hvis kontraktforhold etableres, samt modtage kopi af alle indgåede kontrakter og give eller nægte tilladelse til, at disse træder i kraft,     
 4. at varetage DBUs opgaver i forbindelse med de til enhver tid gældende regler om spilleragenter, herunder foretage eksamination og bedømmelse af ansøgere samt træffe beslutninger om nægtelse af licens eller afgivelse af positiv anbefaling til FIFA,
 5. at ekspedere og fordele alle sager, der indbringes for fodboldens appelinstans og fodboldens voldgiftsret.
17.5 Den administrerende direktør kan uddelegere passende dele af sin kompetence til DBUs administration.
 
17.6 Den administrerende direktørs afgørelser i sager omfattet af § 17.4, nr. 1-4, kan indbringes for fodboldens disciplinærinstans inden 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen, hvilket skal fremgå af afgørelsen. Disciplinærinstansens afgørelse er endelig.
 
17.7 Den administrerende direktør fastsætter i overensstemmelse med UEFAs og FIFAs matchkalender tid og sted for DBUs landskampe. Uden en enstemmig vedtagelse af bestyrelsen kan DBU ikke forpligte sig til at lade herrelandsholdet spille flere end 6 landskampe årligt (undtaget herfra er eventuel deltagelse i olympiske lege, europamesterskabs- og verdensmesterskabsturneringer, jubilæumskampe og lignende).
 
  DBUs revision
 
§ 18 Revision og regnskabsår
 
18.1 De valgte revisorer, hvoraf mindst 1 skal være statsautoriseret revisor, behøver ikke at være medlemmer af en under DBU hørende organisation eller klub. DBUs regnskaber tilstilles revisorerne senest den 30. november. Revisorerne skal gennemgå regnskaberne og gøre indstilling derom til repræsentantskabet. De reviderede regnskaber udsendes sammen med indvarslingen til det ordinære repræsentantskabsmøde. På det ordinære repræsentantskabsmøde skal de reviderede regnskaber fremlægges til repræsentantskabets godkendelse. I øvrigt henvises til § 28.
 
18.2 DBUs regnskabsår løber fra den 1. november til den 31. oktober.

 
  Fodboldens appelinstans

 
§ 19 Appelinstansens kompetence
 
19.1 Appelinstansens opgave er som DBUs højeste dømmende instans at afgøre alle de sager, som i henhold til § 5.7 og § 31.3 indbringes for appelinstansen.
 
§ 20 Appelinstansens sammensætning
 
20.1 Appelinstansen vælges af repræsentantskabet og består af 2 afdelinger. Hver afdeling består af 1 formand og 2 medlemmer samt 2 suppleanter. Begge formænd og mindst 1 af medlemmerne i hver afdeling samt mindst 1 af suppleanterne i hver afdeling skal have juridisk kandidateksamen.
 
20.2 Kun den, der er amatør, kan vælges som medlem af eller som suppleant til appelinstansen. Ingen med sæde i DBUs øvrige organer eller i et af organerne i de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd, bortset fra en klubs generalforsamling, kan vælges til eller fungere som medlem af appelinstansen eller som suppleant til samme.
 
20.3 Medlemmerne af appelinstansen vælges for 3 år ad gangen, således at der hvert år efter tur afgår 2 medlemmer. Suppleanterne vælges hvert år.
 
20.4 En påbegyndt sag færdiggøres af appelinstansen i dets oprindelige sammensætning, selv om et deltagende medlems eller en deltagende suppleants valgperiode udløber under sagens behandling.
 
20.5 Appelinstansens kendelser skal være ledsaget af en begrundelse og skal afsiges hurtigst muligt. Kendelserne offentliggøres på DBUs hjemmeside.

 
  DBUs øvrige udvalg
 
§ 21 Fodboldens disciplinærinstans
 
21.1

Repræsentantskabet vælger jf. § 9.9 en disciplinærinstans for de i § 3 nævnte turneringer.
 

21.2 Disciplinærinstansen, der består af 5-7 medlemmer, vælges for et år ad gangen.
 
21.3

Disciplinærinstansens formand og næstformand skal have juridisk kandidateksamen. Formanden og næstformanden må ikke samtidig sidde i DBUs øvrige organer eller et af organerne i de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd, bortset fra en klubs generalforsamling. De øvrige medlemmer må ikke samtidig sidde i, de i § 6.1, nr. 2-11, nævnte DBU organer og de herunder hørende faggrupper.
 

21.4

Disciplinærinstansen har til opgave

 1. at fastsætte disciplinære forholdsregler efter indberetninger og protester eller af egen drift i forbindelse med afviklingen af de i § 3.1 nævnte turneringer (medmindre andet følger af propositionerne for de pågældende turneringer),    
 2. at fastsætte disciplinære forholdsregler i overensstemmelse med § 30.1, nr. 1 og 3, over for klubber i Herre-DMs øverste og næstøverste række og i Kvinde-DMs øverste række, hvis konkrete forhold eller krav i DBUs klublicenssystem ikke efterleves. 
 3. at træffe afgørelser i sager indbragt i henhold til § 17.6. Udvalgets afgørelser herom er endelige.    
 4. at inddrage en tilladelse udstedt i henhold til § 17.4, nr. 1-2, jf. § 30.1, nr. 8. 
 5. at fastsætte disciplinære forholdsregler efter indberetning eller af egen drift i forbindelse med de til enhver tid gældende regler om spilleragenter.
21.5 Disciplinærinstansen kan uddelegere passende dele af sin kompetence til administrationen (administrator) for de i § 3.1 nævnte turneringer.
 
21.6 En påbegyndt sag færdiggøres af disciplinærinstansen i dens oprindelige sammensætning, selv om et deltagende medlems valgperiode udløber under sagens behandling.

 
§ 22 Udvalget for professionel fodbold
 
22.1 Bestyrelsen nedsætter et udvalg for professionel fodbold, jf. § 13.4, bestående af 5 medlemmer valgt af og blandt bestyrelsen og 5 medlemmer valgt af og blandt klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold.
 
22.2 Udvalget vælges for 1 år ad gangen senest inden udgangen at marts måned, jf. dog § 13.4, 2. pkt.
 
22.3 I henhold til retningslinjer vedtaget af bestyrelsen og inden for rammerne af DBUs love er det udvalgets opgave:                                                           
 1. at fremme og beskytte dansk professionel fodbolds interesser,
 2. at fremme de professionelle fodboldklubbers interesser, herunder medvirke til at skabe rammerne for en sund erhvervsmæssig drift i klubberne,
 3. at rådgive og udtale sig til bestyrelsen om alle forhold, der vedrører drift og udvikling af fodbold,
 4. at afgive indstilling til bestyrelsen i spørgsmål vedrørende professionel fodbold, i det omfang opgaven ikke udtrykkeligt er henlagt under et af de øvrige i disse love nævnte udvalgs kompetence,
 5. at samarbejde med DBUs øvrige udvalg og faggrupper i spørgsmål vedrørende professionel fodbold,
 6. at varetage de rettigheder, der indehaves i fællesskab af klubberne i Herre-DM og DBU, i det omfang klubberne og bestyrelsen afgiver bemyndigelse hertil, og at varetage klubbernes rettigheder, i det omfang klubberne afgiver bemyndigelse hertil,
 7. at sikre indsamlingen og udvekslingen af informationer mellem de professionelle fodboldklubber og DBU,
 8. at udarbejde forslag til og løbende justere indholdet i DBUs standardkontrakter, herunder klubskiftereglerne vedrørende spillere, der bliver, er eller har været kontraktspillere, og alle andre bestemmelser, som regulerer forhold af betydning for kontraktfodbold, og forelægge disse forslag og justeringer til godkendelse i DBUs bestyrelse,     
 9. at rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen om alle andre forhold af betydning for  kontraktfodbold, og 
 10. at nedsætte ad hoc grupper til varetagelse af opgaver relateret til udvalgets arbejdsområder.
   
§ 23 Breddeudvalget
 
23.1 Bestyrelsen nedsætter et breddeudvalg på 11 medlemmer, jf. § 13.4.
 
23.2

DBUs formand, de to næstformænd og kasserer er fødte medlemmer af udvalget. 1 medlem vælges af og blandt DBUs bestyrelse og 7 medlemmer vælges af FLU.
 

23.3 Udvalget vælges for 1 år ad gangen senest inden udgangen af marts måned, jf. dog § 13.4,  2. pkt.
 
23.4

I henhold til retningslinjer vedtaget af bestyrelsen og inden for rammerne af DBUs love er det udvalgets opgave:

 1. at fremme og beskytte dansk breddefodbolds interesser,
 2. at fremme de danske breddefodboldklubbers interesser, herunder at medvirke til at skabe de mest optimale rammer for klubberne for herigennem at sikre at fodboldens position som den mest attraktive holdsport med flest medlemmer fastholdes og udbygges,
 3. at rådgive og udtale sig til bestyrelsen om alle forhold, der vedrører drift og udvikling af breddefodbolden,
 4. at afgive indstilling til bestyrelsen i spørgsmål vedrørende breddefodbolden i det omfang opgaven ikke udtrykkeligt er henlagt under et af de øvrige i disse love nævnte udvalgs kompetence,
 5. at samarbejde med DBUs udvalg og faggrupper i spørgsmål vedrørende breddefodbolden, og
 6. at sikre indsamlingen og udvekslingen af informationer mellem breddefodboldklubber og DBU.
23.5

Udvalget kan nedsætte ad hoc grupper til varetagelse af opgaver relateret til udvalgets arbejdsområde.
 

§ 24 Licensudvalget
 
24.1 I henhold til § 6.1 nedsættes et licensudvalg for Kvinde-DM og Herre-DM på fem medlemmer bestående af en formand, næstformand samt tre øvrige medlemmer.
 
24.2

Udvalget vælges af repræsentantskabet, jf. § 9.9, for ét år ad gangen. Mindst ét medlem skal være uddannet revisor og anerkendt af Erhvervsstyrelsen og mindst ét medlem skal være advokat. Et udvalgsmedlem kan ikke samtidig være medlem af et af de andre af DBUs organer, som er anført i lovenes § 6.1. Ansatte i Divisionsforeningens og DBUs administration kan vælges til udvalget. Dog kan DBUs licensmanager ikke have sæde i udvalget.

 
24.3 Udvalget har på baggrund af de af bestyrelsen hvert år vedtagne licensmanualer for Kvinde-DM, jf. § 3.8, og Herre-DM, jf. §§ 3.6 og 3.7, til opgave at vurdere og afgøre hvorvidt klubberne kan få udstedt licens til deltagelse i disse to turneringer, og efterfølgende påse om der opstår forhold, der gør, at udvalget skal tilbagekalde en udstedt licens. Udvalget kan nedsætte og uddelegere passende dele af sin kompetence til ad hoc grupper.
 
24.4 Udvalgets afgørelser i sager omfattet af § 24.3 kan ankes til licensappeludvalget, jf. § 25.3, senest to uger efter modtagelsen af licensudvalgets afgørelse, hvilket skal fremgå af afgørelsen.
 
§ 25 Licensappeludvalget
 
25.1 I henhold til § 6.1 nedsættes et licensappeludvalg for Kvinde-DM og Herre-DM samt for pige- og drengelicensordningerne. Udvalget består af en formand, næstformand samt tre øvrige medlemmer. 
 
25.2 Udvalget vælges af repræsentantskabet, jf. § 9.9, for ét år ad gangen. Mindst ét medlem skal være uddannet revisor og anerkendt af Erhvervsstyrelsen og mindst ét medlem skal være advokat. Et udvalgsmedlem kan ikke samtidig være medlem af et af de andre af DBUs organer, som er anført i lovenes § 6.1. Ansatte i Divisionsforeningens og DBUs administration samt DBUs licensmanager kan ikke vælges til udvalget.
 
25.3

Udvalget har på baggrund af de af bestyrelsen hvert år vedtagne manualer for alle DBUs licensorganer (Kvinde-DM og Herre-DM samt pige- og drengelicensordningerne) til opgave at træffe endelig afgørelse om de skriftlige afgørelser, som er truffet af licensudvalget eller af en ad hoc gruppe under licensudvalget, jf. 24.3, eller af en af licensorganerne under pige- og drengelicensordningerne og som er rettidigt indanket, jf. 24.4 eller jf. de ankefrister, der er anført i manualerne for pige- og drengelicensordningerne.
 

§ 26 Habilitet
 
26.1 Et medlem af et af DBUs organer, herunder et nedsat underudvalg og faggrupper, som efter forvaltningslovens kapitel 2 om habilitet er inhabilt i forhold til en sag, må ikke medvirke ved behandlingen og ikke deltage i afgørelsen af den pågældende sag.
 
26.2 Det enkelte medlem har pligt til selv at oplyse, hvorvidt der foreligger omstændigheder, som kan påvirke medlemmets habilitet.
 
26.3 Spørgsmålet om, hvorvidt et medlem er inhabilt, afgøres af det enkelte udvalg ved simpelt stemmeflertal. Det pågældende medlem må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af habilitetsspørgsmålet.

 
§ 27 Tegningsregel
 
27.1 DBU tegnes af (1) formanden og de to næstformænd eller (2) af formanden eller de to næstformænd sammen med to bestyrelsesmedlemmer eller (3) af den administrerende direktør sammen med formanden eller de to næstformænd eller (4) af den samlede bestyrelse.
 
27.2 Prokura kan kun meddeles af DBU's bestyrelse.

 
  Økonomi
 
§ 28 Regnskab
 
28.1 Der føres et samlet regnskab i DBU. Regnskabet afsluttes årligt.
 
28.2 Et eventuelt overskud henlægges til DBUs ordinære kapitalkonto. Et eventuelt underskud dækkes af samme kapitalkonto.
 
28.3 FLU og lokalunionerne (kollektivt og enkeltvis) modtager tilskud fra DBU til de formål, på den måde, i den størrelse og på de vilkår, som er fastlagt i den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem DBU og FLU.
 
28.4 Divisionsforeningen og divisionsklubberne (kollektivt og enkeltvis) modtager tilskud fra DBU til de formål, på den måde, i den størrelse og på de vilkår, som er fastlagt i den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem DBU og Divisionsforeningen.
 
28.5 Senest den 1. oktober fremlægger DBUs kasserer til bestyrelsens vedtagelse et detaljeret og endeligt indtægts- og udgiftsbudget. 
 
28.6 Når budgetterne er vedtaget af bestyrelsen tilstilles et eksemplar heraf samtlige repræsentanter, og væsentlig overskridelse eller fravigelse fra de budgetterede udgifter vil herefter ikke kunne bevilges, medmindre 3/4 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

 
§ 29 Partoutkort og emblemer
 
29.1 DBU kan udstede et antal partoutkort, der giver gratis adgang til visse eller samtlige fodboldkampe, der arrangeres af DBU, klubber, de i § 17.4, nr. 2 nævnte tredjemænd, klubsammenslutninger, lokalunioner m.v.
 
29.2 DBUs bestyrelse fastsætter nærmere regler for udstedelsen af de i § 29.1 nævnte partoutkort og om kriterierne for tildeling af sådanne partoutkort.
 
29.3 DBUs bestyrelse kan udstede emblemer og fastsætter nærmere regler om kriterierne for tildeling af emblemer.

 
  Sanktioner
 
§ 30 Disciplinære bestemmelser vedrørende forseelser mv.
 
30.1

Hvis en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har 

 • overtrådt love, reglementer og bestemmelser samt etisk kodeks,
 • undladt at efterkomme en endelig afgørelse truffet af en kompetent myndighed uden ugrundet ophold,     
 • udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt       
 • bragt fodboldspillet i miskredit, 
kan fodboldens disciplinærinstans og fodboldens appelinstans træffe en eller flere af følgende disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende:
 1. Tildeling af misbilligelser og advarsler. 
 2. Pålæg om at bringe lov- eller regelstridige forhold til ophør, jf. § 5.6. 
 3. Idømmelse af bøder og fratagelse af fortjeneste på kampe. 
 4. Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane med tilskuere i en eller flere kampe.
 5. Påbud om at spille en eller flere kampe på et andet stadion end det stadion, der er holdets normale hjemmebane.
 6. Fratagelse af retten til at blive tildelt et sektioneret tilskuereafsnit i en eller flere udekampe.
 7. Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore. Dømmes en kamp tabt for et hold, fastsættes målscoren, og eventuelle turneringspoint tildeles det andet hold. I særlige tilfælde kan den disciplinære myndighed dog undlade at tildele turneringspoint til det andet hold. 
 8. Inddragelse af en tilladelse til at drive kontraktfodbold og/eller tilladelse til at stille en sådan til rådighed for tredjemand, jf. § 17.4, nr. 1-2, f.eks. også hvis tilladelsens vilkår eller forudsætninger i øvrigt overtrædes eller brister.
 9. Fastsættelse af en ny kamp (omkamp), genoptagelse og færdiggørelse af en afbrudt kamp, eller fastsættelse af kampresultatet, hvis en kamp er blevet afbrudt  og det besluttes ikke at genoptage og færdiggøre kampen. 
 10. Disciplinær nedrykning af hold. 
 11. Udelukkelse fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed.
 12. Udelukkelse fra en klub, en lokalunion og/eller DBU.      
 13. Frakendelse af amatørstatus.
 14. Frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn.
30.2 Alle disciplinærsager skal først behandles af rette lokalunion. Dette gælder dog ikke sager om disciplinære foranstaltninger i forbindelse med de i § 3.1 nævnte turneringer (medmindre andet følger af propositionerne), sager om overtrædelse af amatørbestemmelserne, sager om udelukkelse fra DBUs turneringer eller hold eller fra DBU samt sager om frakendelse af DBUs æresbevisninger og hæderstegn.
 
30.3 DBUs bestyrelse kan pålægge en lokalunion at tage enhver sag omfattet af § 30.1 op til afgørelse.
 
30.4 Når disciplinærinstansen behandler en sag mod en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand eller mod en enkeltperson er enhver pligtig at meddele alle de oplysninger - også økonomiske - som disciplinærinstansen måtte anse det for nødvendigt at indhente med henblik på sagens oplysning og afgørelse.
 
30.5 Vægring ved at meddele de ønskede oplysninger samt meddelelse af urigtige eller ufuldstændige oplysninger kan i sig selv medføre de i § 30.1, nr. 1-14, nævnte disciplinære foranstaltninger, herunder udelukkelse for tid eller bestandigt.
 
30.6 Disciplinære afgørelser truffet af en lokalunions bestyrelse eller af fodboldens disciplinærinstans for de i § 3.1 nævnte turneringer er endelige og kan ikke appelleres, medmindre andet følger af § 31.3.
 
30.7

Part i en disciplinærsag er enhver fysisk eller juridisk person, som disciplinærmyndigheden tillægger partsstatus.

Disciplinærmyndighedens afgørelse i så henseende træffes på baggrund af den enkelte fysiske eller juridiske persons retlige interesse i sagen, herunder navnlig hvorvidt

 1. interessen angår risikoen for disciplinære sanktioner over for den pågældende selv, eller
 2. interessen i øvrigt er direkte, konkret og væsentlig.

Andre fysiske eller juridiske personer med interesse i sagen kan af disciplinærmyndigheden inviteres til at deltage i sagen som biintervenient.
 

§ 31 Appel
 
31.1 En appel anses for rettidigt iværksat, når den er fodboldens appelinstans i hænde inden for de angivne frister.
 
31.2 Appelinstansen påser straks ved appellens modtagelse, hvis appellanten har anmodet herom, om appellen skal tillægges opsættende virkning.
 
31.3 Uanset reglen i § 30.6 kan nedenstående disciplinære afgørelser skriftligt indbringes af sagens parter for fodboldens appelinstans inden 2 uger efter modtagelsen af afgørelsen: 
 1. Bøder over kr. 5.000. 
 2. Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane i de i § 3.1 nævnte turneringer i mere end en kamp. 
 3. Fradømmelse og tilkendelse af point samt ansættelse af målscore i de i § 3.1 nævnte turneringer. 
 4. Disciplinære foranstaltninger som nævnt i § 30.1, nr. 9, i de i § 3.1 nævnte turneringer. 
 5. Disciplinær nedrykning af hold i de i § 3.1 nævnte turneringer. 
 6. Udelukkelse på mere end 8 spillerunder idømt i de i § 3.1 nævnte turneringer eller udelukkelse på mere end 11 spillerunder idømt i de af lokalunionerne udskrevne turneringer. 
 7. Andre udelukkelser af mere end 6 måneders varighed.   
 8. Frakendelse af amatørstatus. 
 9. Frakendelse af æresbevisninger og hæderstegn.     
 10. Disciplinære foranstaltninger som nævnt i § 21.4, nr. 2.                  
 11. Disciplinære foranstaltninger som nævnt i § 21.4, nr. 4 og 5.
 12. Andre afgørelser, når en lokalunions bestyrelse eller fodboldens disciplinærinstans under hensyn til sagens beskaffenhed giver tilladelse dertil.
31.4 Hvor særlige omstændigheder gør sig gældende, kan fodboldens appelinstans behandle en sag, selv om der ikke forinden er truffet afgørelse af fodboldens disciplinærinstans eller af en lokalunions bestyrelse/appelinstans. Også i sådanne tilfælde skal indbringelse ske skriftligt inden to uger efter modtagelsen af afgørelsen.
 
31.5  Appelinstansens afgørelser kan udover de i § 30.1 fastsatte sanktioner gå ud på afvisning, hjemvisning eller frifindelse.

31.6 Appelleres en disciplinærafgørelse, som disciplinærinstansen har taget op af egen drift repræsenterer den administrerende direktør DBU ved appelinstansens behandling af sagen.
 
31.7 Når appelinstansen behandler en sag mod en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand eller mod en enkeltperson, er enhver pligtig at meddele alle de oplysninger - også økonomiske - som appelinstansen måtte anse det for nødvendigt at indhente med henblik på sagens oplysning og afgørelse.
 
31.8 Vægring ved at meddele de ønskede oplysninger samt meddelelse af urigtige eller ufuldstændige oplysninger kan i sig selv medføre de i § 30.1, nr. 1-14, nævnte disciplinære foranstaltninger, herunder udelukkelse for tid eller bestandig.
 
31.9 En beslutning om udelukkelse af et medlem, jf. § 5.1, eller en af de øvrige under DBU hørende organisationer eller klubber, jf. § 5.2.1 og § 5.2.2, fra DBU eller fra aktivitet under DBU i mere end 1 år kan først endeligt træde i kraft, hvis den stadfæstes af repræsentantskabet på et repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet kan kun tage stilling til en sådan udelukkelsesbeslutning, hvis den pågældendes ankemulighed er udtømt på tidspunktet for repræsentantskabets stillingtagen. Den pågældendes ankemulighed anses for udtømt, når ankefristen i henhold til § 31.3, er udløbet, uden at den pågældende har indanket beslutningen for fodboldens appelinstans, eller når appelinstansen, efter endt behandling af en rettidig anke, har afsagt en kendelse i sagen, der opretholder beslutningen. Fra tidspunktet, hvor ankemulighederne er udtømt, og indtil repræsentantskabet behandler sagen, er det pågældende medlem eller den pågældende organisation eller klub suspenderet fra aktivitet under DBU. Vedkommende suspenderede medlem, organisation eller klub har ret til at være til stede og tale sin sag, når repræsentantskabet afgør, hvorvidt udelukkelsesbeslutningen skal stadfæstes eller ophæves.
 
31.10 En person, hvis amatørstatus er frakendt for bestandig, eller som er udelukket for stedse fra deltagelse i kampe og turneringer, kan kun generhverve sin amatørstatus eller ret til kampdeltagelse ved kendelse af den myndighed, som har afsagt den endelige kendelse, eller af en højere myndighed. Sagen kan kun fremmes, hvis den anbefales af DBUs bestyrelse.

 
§ 32 Appel til DIF-idrættens Højeste Appelinstans
 
32.1 Disciplinære afgørelser truffet af fodboldens appelinstans kan inden 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen appelleres til DIF-idrættens Højeste Appelinstans, hvis dette ikke udelukkes efter § 32.2.
 
32.2 Kendelser afsagt af appelinstansen i sager af den i § 5.7, § 30.1, nr. 8 og § 30.1, nr. 11-14 nævnte art kan ikke appelleres.
 
32.3 Kendelser afsagt af appelinstansen i sager vedrørende enkeltpersoner kan ikke appelleres, medmindre de indebærer fratagelse af ret til deltagelse i kampe og/eller turneringer, frakendelse at amatørstatus, fratagelse af hverv eller udelukkelse - alt for et tidsrum af mere end 1 år.
 
32.4 Appel iværksættes i alle tilfælde ved skriftlig henvendelse til DIF-idrættens Højeste Appelinstans.

 
§ 33 Bestemmelser vedrørende rekonstruktion og konkurs m.v.
 
33.1 Indgiver en under DBU hørende klub begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs til skifteretten i henhold til konkursloven, fratrækkes klubbens 1. seniorhold 6 point med virkning fra 1. spillerunde i den nærmest efter indgivelsen følgende turneringsstart i en turneringshalvdel. Pointfratagelsen sker dog med øjeblikkelig virkning, hvis indgivelsen sker mellem første og sidste spillerunde i en turneringshalvdel.
 
33.2 Stadfæster skifteretten et rekonstruktionsforslag, fratages klubbens 1. seniorhold 3 point med virkning fra 1. spillerunde i den nærmest efter skifterettens afgørelse følgende turneringsstart i en turneringshalvdel. Pointfratagelsen sker dog med øjeblikkelig virkning, hvis skifterettens afgørelse træffes mellem første og sidste spillerunde i en turneringshalvdel.
 
33.3 I relation til op- og nedrykningsbestemmelserne i propositioneme for Herre-DM, Kvinde-DM og Herre-DS  og i de øvrige turneringsreglementer m.v. anses pointfratagelse efter § 33.1 og § 33.2 som et ordinært led i den almindelige, sportslige afvikling af turneringerne, og en eventuel nedrykning ved afslutningen af den turnering eller turneringshalvdel, hvori pointfratagelsen skete, skal behandles som en ordinær, sportslig nedrykning.
 
33.4 Hvis skifteretten afsiger konkursdekret over en under DBU hørende klub, rykkes den af konkursdekretet omfattede klubs 1. seniorhold 2 rækker ned i forhold til den placering, som ville have været resultatet, hvis man så bort fra virkningen af denne § 33.4 og andre ekstraordinære rokeringer. 
 1. For klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold suspenderes klubbens 1. hold med omgående virkning fra videre deltagelse i turneringen. De opnåede resultater til og med dagen før konkursdekretets afsigelse fastholdes, mens de resterende kampe fastsættes, således at modstanderholdet tildeles 3 point og målscoren ansættes til 3-0.
 2. Hvis klubben ved konkursdekretets afsigelse fortsat er med i pokalturneringen, udtræder klubben øjeblikkeligt af denne. 
 3. Afsiges konkursdekretet i perioden fra afslutningen af en turnering og inden næstfølgende turneringsstart sker nedrykning fra den række, som klubben har kvalificeret sig til efter den afsluttede turnering. 
 4. Skal nedrykningen ske til en række, hvori turneringen gennemføres som en helårsturnering, der strækker sig over to turneringshalvdele, foretages nedrykningen med virkning fra den nærmest efter konkursdekretets afsigelse følgende turneringsstart i den række, hvortil nedrykning skal ske. 
 5.  Nedrykning og eventuel udtræden af pokalturneringen sker både, hvor den konkursramte klubs virksomhed midlertidigt søges videreført af konkursboet, og hvor den konkursramte klubs hidtidige virksomhed og fodboldmæssige placering, men ikke dens gæld, søges overført til og videreført i en anden juridisk enhed end den konkursramte.
33.5 Ved konkursdekretets afsigelse bortfalder enhver tilladelse til at drive kontraktfodbold automatisk. Den af konkursdekretet omfattede klub (herunder en eventuel efterfølger som nævnt i § 33.4, nr. 5, der alene overtager og viderefører den konkursramte klubs hidtidige fodboldvirksomhed mv., men ikke dens gæld) kan tidligst opnå fornyet tilladelse til at drive kontraktfodbold, når der er forløbet et tidsrum af 1 år fra udgangen af det kalenderår, hvori konkursdekretet blev afsagt.
 
33.6 DBUs bestyrelse kan beslutte, at der helt eller delvist skal ses bort fra konkursens virkninger efter § 33.4 og § 33.5, hvis konkursdekretet ophæves inden 30. november i det kalenderår, hvori konkursdekretet blev afsagt.
 
33.7 Når de i denne § 33 indeholdte bestemmelser indebærer pointfratagelse eller nedrykning (samt eventuel udtræden af pokalturneringen) i forhold til en klub, som både har et 1. seniorhold for herrer og et 1. seniorhold for kvinder, afgør DBUs bestyrelse efter et konkret skøn, om pointfratagelsen eller nedrykningen (samt en eventuel udtræden af pokalturneringen) skal gælde herreholdet eller kvindeholdet eller begge hold. Afgørelsen træffes dog af vedkommende lokalunions bestyrelse, hvis ingen af holdene skal deltage i Herre-DM, Kvinde-DM, Herre-DS eller de afsluttende runder af Herre-LP eller Kvinde-LP på det tidspunkt, hvor afgørelsen får virkning.
 
33.8 Hvis en under DBU hørende klub indgiver begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs som anført i § 33.1 skal disse retsskridt samtidig med begæringen meddeles DBU. Stadfæstes et rekonstruktionsforslag af skifteretten som anført under § 33.2, eller afsiger skifteretten konkursdekret efter § 33.4, skal samtidig gives meddelelse til DBU.
 
33.9 Det i §§ 33.1 - § 33.8 anførte gælder tillige, hvor en kontraktklub i medfør af § 17.4, nr. 2, har stillet sin tilladelse til at drive kontraktfodbold til rådighed for tredjemand, eller en overbygning har overtaget en moderklubs sportslige placering, og den pågældende kontraktklub eller moderklub indgiver begæring om rekonstruktionsbehandling eller konkurs eller får stadfæstet et rekonstruktionsforslag af skifteretten eller går konkurs.

 
  Fodboldens voldgiftsret
 
§ 34 Voldgiftsrettens pligtsubjekter, afgørelser, oplysningsadgang og sekretariat
 
34.1 DBU og de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd samt disses spillere, ledere og trænere er forpligtede til at underkaste sig voldgift i overensstemmelse med nedenstående bestemmelser.
 
34.2 Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og bindende.
 
34.3 Der gælder i en sag for fodboldens voldgiftsret samme oplysningspligt, som gælder over for fodboldens øvrige kompetente myndigheder, jf. § 30.4 og § 31.6.
 
34.4 DBU stiller lokaler og sekretariatsbistand til rådighed for fodboldens voldgiftsret og ekspederer alle voldgiftsrettens sager, jf. § 17.4, nr. 5.

 
§ 35 Voldgiftsrettens kompetence
 
35.1 Fodboldens voldgiftsret virker som voldgiftsret i alle tilfælde af civilretlige stridigheder mellem en af de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd på den ene side og en spiller, leder eller træner hos den pågældende organisation, klub eller tredjemand på den anden side, eller mellem sådanne enkeltpersoner indbyrdes, når der er tale om stridigheder, som har forbindelse med eller udspringer af forhold med tilknytning til fodbold.
 
35.2 Fodboldens voldgiftsret virker endvidere som voldgiftsret i alle tilfælde af civilretlige stridigheder mellem de under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd indbyrdes, når der er tale om stridigheder, som har forbindelse med eller udspringer af forhold med tilknytning til fodbold.
 
35.3 Civilretlige stridigheder, som har forbindelse med eller udspringer af forhold med tilknytning til fodbold, mellem en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand (og/eller hertil knyttede spillere, ledere eller trænere) på den ene side og DBU på den anden side, kan ikke indbringes for voldgiftsretten i henhold til § 34.1, § 35.1 og § 35.2, men skal indbringes for DIF-idrættens Højeste Appelinstans i dennes egenskab af voldgiftsret, jf. § 26 i DIFs love, hvis DIF-idrættens Højeste Appelinstans finder at burde påtage sig opgaven. Er denne forudsætning ikke til stede, er parterne, hvis de ikke træffer anden aftale om bindende og endelig voldgift, forpligtet til at underkaste sig bindende og endelig voldgift i Det Danske Voldgiftsinstituts regi i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Den Almindelige Voldgiftsret i Danmark. Voldgiftsretten skal tage hensyn til, om sagen er anlagt med rimelighed, når den afgør, hvem der skal betale omkostningerne ved voldgiften, herunder til parternes eventuelle advokater.
 
35.4 Civilretlige stridigheder, som har forbindelse med eller udspringer af forhold med tilknytning til fodbold, mellem DBU og/eller en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand (og/eller hertil knyttede spillere, ledere eller trænere) på den ene side og tilsvarende udenlandske parter på den anden side, kan ikke indbringes for voldgiftsretten i henhold til § 34.1, § 35.1 og § 35.2, men skal indbringes for UEFAs eller FIFAs voldgiftsorganer efter de herom gældende bestemmelser. DBU yder administrativ bistand hertil efter bestyrelsens nærmere bestemmelse i hvert enkelt tilfælde.

 
§ 36 Voldgiftsrettens sammensætning og funktion
 
36.1 Fodboldens voldgiftsret, der består af 3 voldgiftsmænd, sættes og fungerer på følgende måde:
 1. Klageren skal samtidig med indgivelsen af sit klageskrift skriftligt meddele navn og adresse på en af klageren udpeget voldgiftsmand, der er villig til at påtage sig hvervet. Ingen sag anses for indbragt, før DBU har modtaget både klageskrift og skriftlig meddelelse om navn og adresse på den af klageren udpegede voldgiftsmand.
 2. Efter modtagelsen af klageskrift og meddelelse om den af klageren udpegede voldgiftsmand udpeger DBU en voldgiftsmand blandt de medlemmer og suppleanter af fodboldens appelinstans, som har juridisk kandidateksamen. Den af DBU udpegede voldgiftsmand er formand for voldgiftsretten.
 3. Klageskriftet sendes til indklagede med anmodning om afgivelse af svarskrift inden en frist fastsat af voldgiftsrettens formand.
 4. Indklagede skal senest samtidig med indgivelsen af sit svarskrift meddele navn og adresse på en af indklagede udpeget voldgiftsmand, der er villig til at påtage sig hvervet. Undlader indklagede dette, udpeger voldgiftsrettens formand en voldgiftsmand for indklagede blandt medlemmer og suppleanter af fodboldens appelinstans. Det er en betingelse for at kunne tage sæde som voldgiftsmand i fodboldens voldgiftsret, at voldgiftsmanden opfylder samme habilitetskrav, som gælder for dommere ved de ordinære domstole, jf. retsplejelovens § 60-61. Ved afgørelse af eventuelle habilitetsspørgsmål finder retsplejelovens § 62 tilsvarende anvendelse.
36.2 Fodboldens voldgiftsret skal tage hensyn til, om sagen er anlagt med rimelighed, når den afgør, hvem af parterne der skal betale sagens omkostninger, herunder dække eventuelle advokatomkostninger.

 
§ 37 Den internationale sportsdomstol (CAS)
 
37.1 DBU anerkender Den Internationale Sportsdomstols (CAS) kompetence til, som appelinstans, at afgøre stridigheder efter forudgående behandling ved FIFAs og UEFAs kompetente tvistløsningsorganer i henhold til FIFAs, UEFAs og CASs til enhver tid gældende regler og love. DBU og de øvrige under DBU hørende organisationer, klubber og tredjemænd, samt disses spillere, ledere, trænere og officials er forpligtet til at følge afgørelser truffet af CAS. Det samme gælder for DBU licenserede spilleragenter.

 
§ 38 Lovændringer
 
38.1 Ændringer af disse love, i turneringsordningerne for Herre-DM, Kvinde-DM, Herre-DS, Kvinde-DS, Herre-LP og Kvinde-LP og af amatørbestemmelserne foretages i overensstemmelse med § 7.3-7.6.

 
§ 39 Opløsning
 
39.1 Opløsning af DBU kan kun vedtages på et i dette øjemed særligt indkaldt repræsentantskabsmøde, hvortil repræsentantskabets medlemmer indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Mindst 2/3 af repræsentantskabets medlemmer skal være til stede, og mindst 5/6 af de afgivne stemmer, skal stemme for forslagets vedtagelse.
 
39.2 Er der ikke et tilstrækkeligt antal medlemmer til stede, sammenkaldes et nyt møde med 1 måneds varsel, hvor da beslutningen om opløsning kan træffes med ovennævnte kvalificerede majoritet uden hensyn til de mødendes antal.
 
39.3 I tilfælde af DBUs opløsning tilfalder DBUs midler DIF.

Login




Husk mit brugernavn:

Sponsor

Klick for at besøge vores sponsore

Korup-IF | Præstevej 6 5210 Odense NV | v. Korup Hallen.

Siden er blevet besøgt 1999998 gange siden 04/04/14