Vedtægter

Korup Idrætsforening Fodboldafdeling - Vedtægter

§ 1. Foreningens navn er Korup Idrætsforening Fodboldafdelingen, med hjemsted i Korup, Odense
§ 2. Foreningens formål er at samle fodboldinteresserede, især børn og unge under 25 år, til ved

kammeratligt samvær at varetage fælles interesser inden for de af afdelingen til enhver tid afstukne
§ 3. Der optages såvel aktive som passive medlemmer i afdelingen. Ind- og udmeldelse skal ske

skriftligt til afdelingens kasserer eller dennes stedfortræder.

Et medlem med over 3 måneders kontingentrestance kan af bestyrelsen udelukkes af afdelingen.

Udelukkelsen kan først hæves, når det skyldige kontingent er indbetalt. Bestyrelsen kan udelukke

et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog først efter, at det pågældende medlem

har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Et udelukket medlem kan få sin sag taget op på første

ordinære generalforsamling. Indtil da er vedkommende at betragte som udelukket.
§ 4. Fodboldafdelingen skal være medlem af Fyns Boldspil Union.
§ 5. Bestyrelsen, som består af formand, kasserer, sekretær og evt. ungdomsformand, samt det antal

bestyrelsesmedlemmer, afdelingen har behov for, vælges på den ordinære generalforsamling, af

afdelingens stemmeberettigede medlemmer.

Formand og kasserer skal være myndige.

Bestyrelsesmedlemmer vælges normalt for 2 år. Formand og kasserer er ikke på valg samme år. Af

øvrige bestyrelsesmedlemmer er det halve antal på valg i lige årstal og de øvrige i ulige årstal. Der

Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige begivenheder

Bestyrelsen holder møde efter behov, dog mindst én gang om måneden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Afgørelse af sager, der behandles på mødet, træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er

Bestyrelsen leder det sportslige arbejde indenfor området. Bestyrelsen har ret og pligt til at

administrere efter det godkendte budget, men større udgifter udover de i budgettet fastlagte bør

godkendes af hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening af 1941.

Bestyrelsen kan nedsætte de udvalg, afdelingen har behov for. Udvalgene vælges normalt for ét år.

Bestyrelsen er – når særlige forhold taler herfor – berettiget til at meddele medlemmer hel eller 
§ 6. I afdelingens kasse indgår kontingenter fra foreningens medlemmer, samt evt. kommunale tilskud.

Afdelingens bestyrelse fastsætter kontingentet. Opstår der vanskeligheder indenfor afdelingen, kan

bestyrelsen rette henvendelse til hovedbestyrelsen for Korup Idrætsforening af 1941 og bede den

medvirke ved løsning af problemerne.

Afdelingen fører regnskab over alle indtægter og udgifter, og regnskabet skal forsynes med

revisorpåtegning af de jfr. § 7 valgte revisorer.

Regnskabet skal mangfoldiggøres og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
§ 7. Til at varetage revision af regnskaberne vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer.

Revisorerne vælges for en periode af 2 år.

Der vælges 1 revisorsuppleant. Suppleanten vælges for 1 år.
§ 8. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender. Afdelingens

ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst én uges varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte medlemsantal, dog undtaget de i §

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 4 døgn

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der

er fyldt 15 år, som ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem af afdelingen mindst én

Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne og afstemningsmetoderne.

Skriftlig afstemning skal finde sted, når blot ét medlem ønsker/kræver det.

Den ordinære generalforsamling skal på sin dagsorden have følgende punkter:

2. Valg af protokolfører (kan varetages af foreningens sekretær)

3. Formandens beretning.

4. Plan for kommende år.

5. Forelæggelse af regnskab.

6. Budget for det kommende år.

8. Valg af bestyrelse jf. § 5.

9. Valg af revisorer jf. § 7.
§ 9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen med 1 uges varsel og

skal indkaldes, når 30 stemmeberettigede medlemmer eller mindst 10 % af de stemmeberettigede

medlemmer skriftligt fremsætter ønsker herom.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at ønsker herom –

ledsaget af motiveret dagsorden – er modtaget af formanden.
§ 10. Forandring af disse vedtægter kan, såfremt det er opført på dagsordenen, ske på en

generalforsamling, når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når

mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der

ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny

generalforsamling. Hvis også ¾ af de på generalforsamlingen afgivne stemmer er for forslaget, er

dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
§ 11. Beslutning om afdelingens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt

ekstraordinær generalforsamling. Til dens beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af

afdelingens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at

mindst ¾ af de fremmødte stemmer herfor. Opnås et sådant flertal på en ikke beslutningsdygtig

generalforsamling, indkaldes der til en ny generalforsamling, hvor beslutningen kan træffes med

ovennævnte stemmeflertal, dog uden hensyn til de mødte stemmeberettigedes antal.

Et eventuelt overskud ved afdelingens opløsning skal tilfalde idrætsformål i Korup-området.

Lovene er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 16. juni 1988.

 

Login
Husk mit brugernavn:

Sponsor

Klick for at besøge vores sponsore

Korup-IF | Præstevej 6 5210 Odense NV | v. Korup Hallen.

Siden er blevet besøgt 1534931 gange siden 04/04/14