Generalforsamling

Referat af generalforsamlingen den 27 marts 2014.

Formanden bød velkommen.

 

1. Valg af dirigent.

Lars Godtmark blev valgt som dirigent, og fastslog at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

 

2. Valg af referent.

Vibeke Sau blev foreslået og valgt.

 

3. Bestyrelsens beretning ved formanden.

Forældreforeningen KIF Fodbold (FF) kan ved generalforsamlingen 2014 se tilbage på et år som

igen gav en lille fremgang på enkelte områder og på andre hvor vi ikke har kunnet leve op til de

foregående års fremgang og resultater. Samtidig blev året 2013 et år der varslede om ændringer

for foreningen og dermed også for den betydning vi i mange år har haft i lokalsamfundet og i

fodboldafdelingen.

Beretningen vil således i år bære præg af, at vi nu er ekstremt presset på

arrangementsmulighederne, medlemsmæssigt og ikke mindst på bestyrelsens størrelse og

sammensætning. Udfordringerne her er særdeles markante – så jeg mener at kunne sige at FF står

ved en skillevej på hvordan den fremover kan løse disse.

Rent økonomisk – og her henviser jeg til Kassererens beretning og gennemgang af regnskabet,

bærer regnskabet præg af et dårligere resultat end 2012. Til gengæld er vor formue bedret lidt

i form af en øget aktiv masse og en række forudbetalinger i forbindelse med Indendørsstævnet

2014. Resultatet skyldes – som anført i regnskabet primært et markant dårligere resultat af

indendørstævnet 2013, sammenholdt med et stort set uændret beløb til støtte i året.

Vore sponsorer, som vi især i forbindelse med Korup Cup, er særdeles afhængige af, var også i

2013 meget flinke til at støtte os. Med kun en lille tilbagegang i pengesponsoraterne kunne vi trods

alt afholde et stævne, der igen blev en succes. Antallet af spurt-/målpræmier kunne fastholdes –

og vi kunne endnu engang konstatere at vore deltagende hold roste os for at være stævnet med de

fleste præmier. Stævnet blev til gengæld – målt på antallet af deltagende hold – et af de dårligste

i de senere år. Konkurrencen om at tiltrække hold til de enkelte stævner er stor, og måske sparer

klubberne også på deres penge til deltagelse i stævner.

Jeg vil således igen understrege at også i fremtiden skal sponsorater være et særdeles centralt

fokusområde for bestyrelsen – indflydelsen på resultatet af de afholdte aktiviteter og dermed

regnskabet er markant. Dette gælder i særdeleshed for Indestævnet. Foreningens sammensætning

og tidernes fortsatte ugunst gør ikke arbejdet med at finde nye og fastholde eksisterende sponsorer

nemmere. Heri ligger et stort arbejde hvor det er endnu vigtigere i det kommende år at alle bidrager.

Antallet af medlemmer er desværre fortsat med at falde – hvor vi i 2012 havde 31 – har vi nu kun

22 betalende. Det er absolut ikke godt nok, at vi i forhold til 154 medlemmer i ungdomsafdelingen

kun har 22 medlemmer. Vi er således meget langt fra de gode tider hvor vi havde over 50

medlemmer. Vor fokus på hvervning af medlemmer og at kunne fastholde de eksisterende – ved

rykning for betaling af medlemskab har ikke været god nok. Jeg vil dog heller ikke undlade at

nævne at klubben generelt og ungdomsafdelingen nok heller ikke har prioriteret samarbejdet med

FF i 2012 særligt højt. Grunden hertil skal nok findes i, at der også her er mange opgaver – og for

få hænder til at have overskud hertil. Potentialet for at finde medlemmer blandt forældrekredsen

er naturligvis stadig til stede. Om denne opgave skal opprioriteres i fremtiden må være op til

bestyrelsen.

Markedsføringen af FF foregik også i 2013 igennem de sædvanlige og kendte medier – Impuls,

Lokalbladet og TV Korup. I forbindelse med vore aktiviteter er medierne naturligvis et væsentligt

aspekt, så lokalområdet er orienteret herom, såvel før som efter arrangementet. Jeg er således også

i år nødt til især at fremhæve TV- Korup som en god partner, der er med til at skabe fokus omkring

vore aktiviteter.

Udover markedsføringen via medierne, har jeg som formand også både fokuseret og fremhævet

foreningens arbejde, aktiviteterne og ikke mindst FF situation omkring bestyrelsen ved adskillige

lejligheder – ex Blå Fest artikel, ungdomsafslutningen og Skt. Hans.

I forbindelse med generalforsamlingen 2012 blev målet om at fokusere på at gøre vor hjemmeside

bedre, med flere opdateringer, billeder, referater etc., fremhævet. Dette er ikke blevet indfriet, så der

ligger fortsat et arbejde her.

I 2013 har vi afholdt og deltaget i følgende aktiviteter:

Indestævne januar 2013, Sankt Hans Fest, ungdomsafslutning, OB spiller besøg samt Tour De

Korup.

Jeg vil gerne knytte følgende kommentarer hertil:

Antallet af afholdte arrangementer og deltagelse i var i 2013 højere end i mange år. Positivt at

kunne notere dette i lyset af at vi er pressede på hænder i bestyrelsen.

Indestævnet – blev som anført gennemført med færre hold end i 2012. Med 101 hold – fra U6

drenge til U19 drenge i 11 rækker kunne vi derfor notere os fald i 8.750 kr. i stævnegebyrer. Dette

indvirkede naturligvis på overskuddet, som faldt fra ca. 12.000 til 4.655. Hertil kommer vanen tro

den indirekte støtte til Korup holdene på 6.625,-. Et resultat der ikke står mål med det store arbejde

der ligger i at planlægge og arrangere stævnet. Alligevel vil jeg betegne stævnet som en succes – set

i lyset af tilfredsheden hos spillere, trænere og ledere der besøgte stævnet.

Sankt Hans Festen blev også i 2013 årets tilløbsstykke og samlingspunkt for Korups borgere.

Antallet af besøgende skønnedes dog at være lidt mindre, og festen stoppede lidt tidligere end de

andre år – måske fordi den 23. juni faldt på en søndag. Årets båltaler var sognepræst ved Korup

Kirke – John Mikkelsen og bålsanger var Allan Christensen med et par korsangere. Herudover var

der de sædvanlige indslag – snobrødsbagning og hoppeborg. Bestyrelsen havde dog skruet ned

for aktivitetsniveauet – idet pølsesalget var lagt i de sikre hænder hos Anders Pølsemand – som

velvilligt havde stillet vogn og personale op. Dette betød at vi trods et markant lavere salg fra teltet,

ingen salg af slush ice, alligevel kunne konstatere et væsentligt bedre resultat. Fra underskud på ca.

1.800,-kr i 2012 til et overskud på 3.200 i 2013. Det må siges at være tilfredsstillende, at vi med

en strammere styring af omkostninger og et mindre spild har kunne lave et godt resultat. Set i lyset

heraf er det trist at skulle konstatere at arrangementet alligevel hænger i en tynd tråd for at blive

videreført. Men desværre må vi konstatere at FF nok ikke længere er i stand til kunne gennemføre

Sankt Hans. Om andre er klar til at tage over vides endnu ikke, men informationen er givet ved

opslag og i Impuls.

Ungdomsafslutningen 2013 blev igen arrangeret med FF’s hjælp. Teltene fra Skt. Hans blev

genanvendt og vi sponserede franske hotdog serveret af Anders Pølsemand og uddelte sodavand.

Desværre er det mit indtryk at vor deltagelse ikke helt værdsættes af forældre og spillere, men

snarere opfattes som en selvfølge. Vor deltagelse bør således revurderes. Vi stiller trods alt op med

personale og servicerer hele ungdomsafdelingen på et par timer. Alternativet ville måske være bare

at støtte med et beløb – og lade Ungdomsudvalget/afdelingen selv stå for arrangementet.

Til gengæld kan jeg notere at vor deltagelse i arrangementet med OB spiller(e) på besøg den 1.5

var en stor succes. OB’s målmand Mads Toppel og Hannes Anier brugte et par timer sammen med

alle vore hold, hvor der blev trænet, driblet, skudt på mål osv. Herefter blev der serveret pølser og

sodavand til spillerne, fotograferet og uddelt masser af autografer. Forældre og tilskuere mm kunne

købe øl, vand og pølser. Dette betød at vi kunne notere os et 0 resultat. Helt i overensstemmelse

med vort formål – gjorde vi på denne dag Korup til et sjovere sted at spille fodbold. Jeg vil

også lige fremføre, at Mads Toppel efterfølgende understregede, at dette var det absolut bedst

arrangerede besøg han havde deltaget i. En stor tak til samarbejdet med de trænere der stod for den

praktiske del og det godt arrangerede program.

Sluttelig fik vi fra KIF Fodbold’s bestyrelse en forespørgsel om at være behjælpelig med Tour De

Korup. Eftersom man igen vil forsøge at få arrangementet op at køre, var det en naturlig ting at

sige ja hertil. Med en håndfuld hjælpere og vort køkkentelt solgte vi i de par timer det varede øl og

vand til tilskuere. Dette gav et lille overskud på ca. 670,- kr. I skrivende stund ser det ud til som om

Touren vil blive gentaget efter sommerferien. FF kan således kun afvente en eventuel henvendelse

fra Fodboldafdelingen’s bestyrelse når planlægningen går i gang.

I 2013 fik vi kun forespørgsel om at støtte et hold - nemlig fra – U13 holdet til Nørhalne Cup.

Året fulgte således den tidligere trend om en begrænset økonomisk støtte til ungdommen. Så vidt

bestyrelsen er orienteret havde drengene nogle fantastiske dage og en succesfuld deltagelse. I tråd

med sidste års beslutning fik vi stillet krav til at støtte op om os ved arrangementerne, og det var

dejligt at se at der var hjælpere fra holdet til Skt. Hans og til OB besøget.

2013 blev også året hvor KKIC åbnede og FF viste sin betydning på flotteste vis – ved at donere 4

bord/bænkesæt til den daglige ledelse af centret på åbningsdagen. Dette vakte selvsagt stor glæde

for bestyrelse og ledelse af centret. Henover foråret og sommeren er jeg sikker på, at de vil være det

udendørs samlingspunkt for centrets besøgende.

I forbindelse med vore arrangementer skal jeg naturligvis på bestyrelsens vegne benytte lejligheden

til at takke de frivillige hjælpere, der har hjulpet os ved arrangementerne, ved teltopstilling og

nedtagning, som bartendere, pølsemænd osv. – uden dem at trække på havde vi i FF i 2013 været

endnu færre hænder til at løfte opgaverne.

Desuden en stor tak til vore trofaste sponsorer og samarbejdspartnere: Det lille Høreapparat,

Slukefter Tømrer & Snedkerforretning, Dansbo Entreprise, VVS Installatør Max Enggård, Korup

Hallens Cafeteria, KIMS, Føtex - Vesterbro, Intersport i Tarup Centret, Rema 1000 - Fuglebakken

og en lang række andre, som især ved KIF Cup har gjort det muligt at skabe rammerne om stævnet.

Jeg vil som formand også gerne benytte lejligheden til at takke min bestyrelse for ikke kun årets

arbejde og samarbejde, men også samarbejdet henover de sidste 6 år. Det har indimellem været

forbundet med mange udfordringer, men alligevel en fornøjelse at planlægge, arrangere og udføre

de efterhånden mange aktiviteter, som vi har stået sammen om. En beslutning om at trække mig

tilbage har ikke været let men er alligevel meget velovervejet. Og nye kræfter på pladsen skal

simpelthen til.

Når dette er sagt vil jeg som formand glæde mig over, at kunne aflevere en i bund og grund sund

økonomisk forening. Vor formue er trods alt rimelig stor, vi ejer i dag 3 telte, et komplet lydanlæg,

trailer, edb og printerudstyr og lyskæder. Dette skyldes udelukkende at vi i årene har været i

stand til at skabe gode resultater og løbende har foretaget investeringer i diverse rekvisitter til

brug netop ved arrangementerne. Samtidigt har vi for mange hold gjort en økonomisk forskel når

der skulle arrangeres ture, og for ungdommen generelt i KIF Fodbold. Trist at vi ikke har kunnet

fastholde vore medlemmer og ikke mindst løbende tiltrukket nye medlemmer til bestyrelsen. Et

problem FF i øvrigt slet ikke står alene med, når man ser på mange andre klubber rundt om på øen.

Fodboldafdelingen og vor ungdomsafdeling undergår også i disse år markante ændringer. Dette

burde give gode muligheder for FF til at finde sig en ny platform, tænke nye tanker og forhåbentlig

stadig være med til at støtte vore unge spillere og hold. Især i relation til mulighederne for at

gennemføre arrangementerne skal der tænkes nye tanker. Dette gælder især hvis det ikke lykkedes

at tiltrække flere medlemmer, skaffe flere frivillige hænder og gøre samarbejdet med UU og

Fodboldbestyrelsen tættere. Nyt blod til vor forening er derfor en absolut nødvendighed. Risikoen

for at vor eksistens står på spil skal tages alvorligt. Som mangeårig leder og træner i Korup har jeg

dog svært ved at se at der ikke også fremover er brug for FF – såvel i klubben som i lokalområdet.

Til gengæld er jeg sikker på at den nye bestyrelse fuldt ud kan løse den opgave der ligger foran.

Jeg vil ønske held og lykke med forehavendet, og mon ikke jeg som passivt medlem kan gi en hånd

med i ny og næ.

På bestyrelsens Vegne

Michael Jacobsen

Formand.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet – revideret af revisor Kurt Krüth blev gennemgået af Henrik Brendholdt.

Regnskabet viser en aktiv masse på 86.055,- imod 79.362 i 2012. der har været et underskud på

5.815,- imod et overskud på 5.476 i 2012. Henrik knyttede nogle kommentarer til regnskabet og

henviste til bestyrelsens beretning.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

5. Fastlæggelse af kontingent:

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, hvilket enstemmigt blev godkendt.

 

6) Indkomne forslag til bestyrelsen.

Ingen indkomne forslag.

 

7) Valg af medlemmer til bestyrelsen:

På valg er: Michael Jacobsen – modtager ikke genvalg.

Johnny Ertsaas – modtog ikke genvalg.

Vibeke Sau – modtog ikke genvalg.

Henrik Brendholdt – modtog genvalg.

Søren Frandsen – modtog ikke genvalg.

Jørn Nielsen – modtog ikke genvalg.

Henrik Brendholdt modtog genvalg.

Ny i bestyrelsen – Jimmie Olsen.

 

8) Valg af Suppleanter, Revisor og Revisor suppleant.

Michael Jacobsen indtræder som suppleant. Brian Holm fortsætter som suppleant. Leif Larsen

stopper som suppleant. Michael Wowk stopper som suppleant. Kurt Krüth fortsætter som revisor.

Bente Larsen fortsætter som revisor suppleant.

De afgående bestyrelses medlemmer: Leif Larsen, Jørn Nielsen, Søren Frandsen og Vibeke Sau

tilbød at hjælpe til ved evt. arrangementer.

Bestyrelsens sammensætning er således:

Kasserer: Henrik Brendholdt.

Næstformand: Lars Godtmark.

Medlem: Kjeld Madsen.

Medlem: Kent Madsen.

Medlem: Jimmie Olsen

Suppleant: Brian Holm

Suppleant: Michael Jacobsen.

Den afgående formand understregede igen behovet for nyt blod til foreningen, med nu kun

5 fuldgyldige medlemmer. Ligeledes blev forespurgt om valg/indsættelse af formand. Her

henviste Henrik Brendholdt til at bestyrelsen konstituerer sig selv ved et senere bestyrelsesmøde.

Ligeledes blev fremhævet at bestyrelsen primært vil koncentrere sig om teltopsætning (leje) samt

indendørsstævne.

 

9) Evt.:

Lotteri. Der blev udtrukket gavekort iblandt medlemmerne. Vindere af gavekort til Super Best blev:

Medlem 902 – Tommy Østergård – 100,-

Medlem 932 – Maria Valdsgaard – 100,-

Medlem 922 – Leif Larsen – 100,-

Medlem 720 – Michael Jacobsen – 250,-

Medlem 792 – Familien Lund – 500,-

Kassereren vil sørge for at vinderne modtager gavekortene.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Lars Godtmark og Henrik Brendholdt takkede de afgående bestyrelses medlemmer for samarbejdet

og indsatsen igennem årene og der blev overrakt en erkendtlighed herfor.

Herefter sluttede generalforsamlingen.

Korup d. 01.04.2014.

Login
Husk mit brugernavn:

Sponsor

Klick for at besøge vores sponsore

Korup-IF | Præstevej 6 5210 Odense NV | v. Korup Hallen.

Siden er blevet besøgt 2000011 gange siden 04/04/14